JSON Web Token: Vấn đề xác thực REST API với JWT(JSON Web Token)

Nội dung bài viết

JWT là gì? JSON Web Token.  Ở phần trước chúng ta đang nói đến việc xác thực Token trong firebase. Nhưng nhiều bạn quay sang hỏi về việc xác thực JWT (JSON Web Token). Chắc do các bạn sử dụng JWT nhiều hơn, cho nên hôm nay, trong bài viết này tôi sẽ viết một module nhỏ để giúp các bạn nào chưa hiểu thì có thể hiểu thêm. 

JWT là một khái niệm rất quan trọng và cần thiết khi làm việc với rest api. Nếu bạn thực sự quan tâm đến khía cạnh này thì bạn nên đọc thêm những bài viết về JSON Web Token. Việc đó làm cho bạn hiểu sâu hơn và cơ hội làm việc với backend cũng lớn dần lên.

Trước cách đây mấy hôm tôi có viết về "Vấn đề xác thực Firebase với custom token". Và nhận được tương tác trong mail và messenger về cách hỏi không liên quan đến firebase đó là JWT. Không hiểu tại sao mấy bạn lại quan tâm đến đến JWT trong khi mình viết về custom token trong firebase. Hài! Nhưng do cơ duyên đó nên mới có bài hôm nay cho các bạn. Ok giới thiệu được rồi, giờ vô phần chính của công việc hôm nay. Như thường lệ 

Yêu cầu người đọc:

1 - Hiểu restful api là gì? 

2 - JSON Web Token là gì? 

3 - Tại sao lại xác thực REST API (Nodejs) với JWT(JSON Web Token)?


Restful api là gì?


REST (REpresentational State Transfer) được đưa ra vào năm 2000, trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas Fielding (đồng sáng lập giao thức HTTP). Nó là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, là một phong cách kiến trúc cho việc thiết kế các ứng dụng có kết nối. Nó sử dụng HTTP đơn giản để tạo cho giao tiếp giữa các máy. Vì vậy, thay vì sử dụng một URL cho việc xử lý một số thông tin người dùng, REST gửi một yêu cầu HTTP như GET, POST, DELETE, vv đến một URL để xử lý dữ liệu. 

Nguồn (https://movan.vn) 

JWT là gì?

JSON Web Mã (JWT) là một chuẩn mở (RFC 7519) định nghĩa một cách nhỏ gọn và khép kín để truyền một cách an toàn thông tin giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. Thông tin này có thể được xác minh và đáng tin cậy vì nó có chứa chữ ký số. JWTs có thể được ký bằng một thuật toán bí mật (với thuật toán HMAC) hoặc một public / private key sử dụng mã hoá RSA. Ví dụ

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjEzODY4OTkxMzEsImlzcyI6ImppcmE6MTU0ODk1OTUiLCJxc2giOiI4MDYzZmY0Y2ExZTQxZGY3YmM5MGM4YWI

Nguồn https://viblo.asia

Tại sao lại xác thực REST API (Nodejs) với JWT(JSON Web Token)? 

Đây là một câu hỏi quan trọng giúp các bạn hiểu thêm về security trong việc phát triển một restful api. Tất nhiên đây chỉ là một phần security trong rất rất nhiều phần security còn lại. 

Ví dụ: Bạn có một link rest api: https://domain.com/users/getAll Nhìn sơ qua các bạn cũng thấy nhiệm vụ của nó là gì? Đó chính là lấy tất cả các user hiện có trong collection users. Nếu như link này bất cứ ai cũng có thể truy cập được và lấy nó thì hậu quả như thế nào? Cho nên mới có việc xác thực một ai đó được cấp quyền mới lấy được những user đó. Vậy cho nên chúng ta mới sử dụng JSON Web Token để giải quyết vấn đề đó. 

Quy trình việc xác thực JWT và restful nodejs. 

5 step giúp chúng ta hiểu nhanh hơn 

1 - Client gửi passWord, nameUser tới server nhằm để xác thực việc đăng nhập 

2 - Nếu login thành công back-end sẽ tạo ra một generate a random String dạng json web token gửi về cho client 

3 - Client nhận token đó, rồi lưu trữ ở đâu đó (cookies, storageSession..) 

4 - Khi client muốn get data gì đó thì luôn gửi kèm token này lên cùng với http request. 

5 - Server nhận được http request từ client thì check token này available hay không? Rồi cho đi tiếp, còn không chặn lại, và có thể report ip này. 

 Build một resful api với JWT(JSON Web Token)

1 - install project

npm install --save express body-parser morgan jsonwebtoken 

2 - index.js

const express = require('express'),
bodyParser = require('body-parser'),
jwt  = require('jsonwebtoken'),
config = require('./configurations/config'),
app = express(); 

//set secret
app.set('Secret', config.secret);

// parse application/x-www-form-urlencoded
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));

// parse application/json
app.use(bodyParser.json());

app.listen(3000,()=>{

 console.log('server is running on port 3000') 

});
app.get('/', function(req, res) {
  res.send('Hello world app is running on http://localhost:3000/');
});

3 - configurations/config.js

module.exports = {

  secret : "heymynameismohamedaymen"
}

đến đây run phát xem chạy chưa?

node index.js

open your browser on http://localhost:3000/ 


ok tiếp chạy rồi. 

4 - Setting up the authentication system 

viết trong file index.js, giả sử password và user trong database tương ứng là 123 và anonystick

app.post('/authenticate',(req,res)=>{

  if(req.body.username==="anonystick"){

    if(req.body.password===123){
       //if eveything is okey let's create our token 

    const payload = {

      check: true

     };

     var token = jwt.sign(payload, app.get('Secret'), {
        expiresIn: 1440 // expires in 24 hours

     });


     res.json({
      message: 'authentication done ',
      token: token
     });

    }else{
      res.json({message:"please check your password !"})
    }

  }else{

    res.json({message:"user not found !"})

  }

})

Giờ chạy trên postman xem sao nhé OK rồi. 

Client có token rồi. Test tiếp nè Setting routes

const ProtectedRoutes = express.Router(); 

app.use('/api', ProtectedRoutes);

ProtectedRoutes.use((req, res, next) =>{


  // check header for the token
  var token = req.headers['access-token'];

  // decode token
  if (token) {

   // verifies secret and checks if the token is expired
   jwt.verify(token, app.get('Secret'), (err, decoded) =>{   
    if (err) {
     return res.json({ message: 'invalid token' });  
    } else {
     // if everything is good, save to request for use in other routes
     req.decoded = decoded;  
     next();
    }
   });

  } else {

   // if there is no token 

   res.send({ 

     message: 'No token provided.' 
   });

  }
 });
 
 viết một routes cho việc get data
 
 ProtectedRoutes.get('/getAllProducts',(req,res)=>{
 let products = [
   {
     id: 1,
     name:"cheese"
   },
   {
    id: 2,
    name:"carottes"
  }
 ]

 res.json(products)

})

Xong, chúng ta sẽ so sánh hai cách lấy dữ liệu xem thế nào? 

without Token


with Token

✔ Kết luận: 

Bài này chúng tôi lấy ví dụ từ dev.to để giúp các bạn nhìn rõ hơn việc xác thực bảo mật trong restful quan trọng như thế nào? Chú ý rằng đây không phải là cách duy nhất trong việc bảo mật, nhưng cũng là một cách an toàn và dễ dàng đối với bất cứ mộ developer nào. 

Tham khảo thêm : https://dev.to/medaymentn/securing-your-node-js-api-with-json-web-token-5o5 

Source code: https://github.com/medaymenTN/JWTNodeJS

Có thể bạn đã bị missing