nullish coalescing javascript

es10,funciton

Old way:

const doge = {
 name: 'anonystick',
 height: '50cm',
 weight: undefined,
 hasBaby: null,
 age: 0,
 babyName: '',
 babyAge: NaN,
}

const dogeWeight = doge.weight || 10; // 10
const dogeHasBaby = doge.hasBaby || false; // false
const dogeAge = doge.age || 0.1; // 0.1
const dogeBabyName = doge.babyName || 'defaultName'; // 'defaultName'
const dogeBabyAge = doge.babyAge || 'defaultAge'; // 'defautlAge'

New way with ES10:

const doge = {
 name: 'anonystick',
 height: '50cm',
 weight: undefined,
 hasBaby: null,
 age: 0,
 babyName: '',
 babyAge: NaN,
}

const dogeWeight = doge.weight ?? 10; // 10
const dogeHasBaby = doge.hasBaby ?? false; // false
const dogeAge = doge.age ?? 0.1; // 0
const dogeBabyName = doge.babyName ?? 'defaultName'; // ''
const dogeBabyAge = doge.babyAge ?? 'defaultAge'; // NaN

Có thể bạn đã miss một số snippets code

try/catch es10

An update for developer convience allows the use of try/catch without an explicit e Error reference in the catch call.

String.prototype.trimStart

trimStart() Phương thức xóa khoảng trắng từ đầu chuỗi và trả về một chuỗi mới. Có nghĩa là trimStart() xoá những ký tự space bên trái mà không làm thay đổi chuỗi gốc.

Object.fromEntries

Object.fromEntries Là một phương thức mới được giới thiệu trong ES10 được sử dụng để chuyển đổi từ list có dạng key và value thành những objects.

await axios get

await axios get

String.prototype.trimEnd

trimEnd() Phương thức xóa khoảng trắng từ đầu chuỗi và trả về một chuỗi mới. Có nghĩa là trimEnd() xoá những ký tự space bên phải mà không làm thay đổi chuỗi gốc.