Tips 1 - mongoose connect express

mongodb,mongoose,express


mongoose connect express

Tips 2 - Lodash sort - Test performance with native js

javascript,benchmark,performance,es6,nativejs


Lodash sort - Bài viết ngắn gọn muốn đưa ra con số sau khi test về Lodash và Native js. Đây chỉ là check trên phương diện cá nhân...

Tips 3 - Mongodb - Query through an array of objects by a specific key

mongodb,mongoose,performance


Mongodb - Query through an array of objects by a specific key

Tips 4 - How do I connect if the password contains an @ sign?

mongodb,mongoose,linux,ubuntu


I get: Config error: Error: Username containing an unescaped at-sign How do I escape it? Should it work if I change it to %40?

Tips 5 - Câu hỏi phỏng vấn javascript - Verions đầy đủ

javascript,questions,interview


Câu hỏi phỏng vấn javascript, ở đây chúng tôi giới thiệu 10 source sẽ giúp bạn có được hàng trăm câu hỏi phỏng vấn trước khi bạn bắt đầu.

Tips 6 - void 0 js

javascript,void


The void operator evaluates the given expression and then returns undefined.

Tips 7 - formatdate js

javascriptja,date


JavaScript’s Date() function object contains a long list of methods that can be used to manipulate the date outcome

Tips 8 - Toán tử trong javascript - Version đầy đủ

javascript,operator


Toán tử trong javascript là một bước đệm cho việc học lập trình sau này. Và đây là version đầy đủ cho bạn.

Tips 9 - javascript rand

javascript


The Math.random() function returns a floating-point, pseudo-random number in the range 0 to less than 1

Tips 10 - parse javascript Example

parse,javascript,json


The JSON.parse() method parses a JSON string, constructing the JavaScript value or object described by the string

Tips 11 - Check folder exist nodejs

nodejs,express


Check folder exist node.js or Check if file exists in directory node js

Tips 12 - Fix google adsense làm web chậm!

javascript,google,performance


Sủ dụng google adsense chắc chắn gây cho hệ thống web wordpress của bạn bị chậm rất nhiều. Điều đó là điều đương nhiên, và đây là cách khắc phục.

Tips 13 - Get value select option JavaScript

jquery,javascript


How do I get the text value of a selected option and get value select option by Jquery.

Tips 14 - Getting the last element of a split string array

object,tipjs,es6


Getting the last element of a split string array

Tips 15 - jQuery on hover

jquery,es6


Jquery on mouse over example.

Tips 16 - Ajax, call jQuery POST to node.js expressjs

tipjs,object,es6,nodejs,ajax


Ajax, call jQuery POST to node.js expressjs

Tips 17 - Get user info from access token Google

token,google,facebook,jwt


Tips 18 - using Typescript callback style error handling

async,tipjs,async-await,promise,callback


Tips 19 - using javascript callback style error handling

async,tipjs,async-await,promise,callback


Tips 20 - using async/await to catch errors

javascript,es6,object,web_development


Tips 21 - Using promises to catch errors

javascript,es6,object,web_development


Tips 22 - Promise + gì

promise,es6,async,await,tipjs


promise + gì

Tips 23 - 10 mẹo sử dụng array và object trong javascript

array,tipjs,object


10 mẹo sử dụng array và object trong javascript

Tips 24 - snowflake là gì

array,tipjs


snowflake là gì? Năm 2010, Twitter có nguồn mở Snowflake, một thuật toán tạo ID duy nhất trên toàn cầu được sử dụng bởi nhóm nội bộ của nó, được dịch thành Snowflake.

Tips 25 - Rolling loading

tipjs,object,es6


Nguyên tắc là theo dõi các sự kiện cuộn trang và phân tích mối quan hệ thuộc tính giữa clientHeight , scrollTop và scrollHeight .

Tips 26 - lỗi access-control-allow-origin và cách khắc phục

tipjs,nodejs,express


lỗi access-control-allow-origin và cách khắc phục trong express, nodejs

Tips 27 - group by property javascript use reduce

reduce,es6,tipjs


group by property javascript use reduce

Tips 28 - Đếm số phần tử trong mảng JavaScript

tipjs,es6


Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng JavaScript

Tips 29 - How to use the spread operator to flatten array of objects in javascript

es6,spread_operator_javascript


How to use the spread operator to flatten array of objects in javascript

Tips 30 - Làm phẳng mảng dùng phương pháp đệ quy

flat_array,tipjs


Làm phẳng mảng dùng phương pháp đệ quy

Tips 31 - Kiểm tra định dạng email bằng Javascript

tipjs,validate


Kiểm tra định dạng email bằng Javascript

Tips 32 - Remove array of objects from another array of objects

function,object,array,es6


Remove array of objects from another array of objects

Tips 33 - Promise.all là gì?

promise,es6


Promise.all là gì? Hiểu và sử dụng promise all trong những trường hợp nào trong vòng 1 phút.

Tips 34 - await axios get

tipjs,axios,funciton


await axios get

Tips 35 - kiểm tra email trong javascript

tipjs,funciton


kiểm tra email trong javascript

Tips 36 - Lấy tháng hiện tại trong javascript

date,tipjs,function


Lấy tháng hiện tại trong javascript

Tips 37 - Lấy ngày hiện tại trong javascript

date,tipjs,function


Lấy ngày hiện tại trong javascript

Tips 38 - Hàm lày ngày trong tuần javascript

tipjs,date,function


Hàm lày ngày trong tuần javascript

Tips 39 - Detect when your site is visible to users

tipjs,web_developer


Detect when your site is visible to users

Tips 40 - Calculate the number of difference days between two dates

es6,date


Calculate the number of difference days between two dates

Tips 41 - Rest Operator for Objects

object,tipjs,es6


Now we can use rest on the properties of an Object. It allows us to explicitly extract certain named variables, and assign any uncalled variables into a catchall Object.

Tips 42 - Spread Operator for Objects

tipjs,function,object,es6


Using the spread operator during an Object declaration will assign the properties of the referenced Object to the new Object.

Tips 43 - try/catch es10

es10,function,tipjs


An update for developer convience allows the use of try/catch without an explicit e Error reference in the catch call.

Tips 44 - Await in a for loop

function,es6,async,tipjs


How to Await in a for loop

Tips 45 - Convert Array-like to True Array

object,array,tipjs


Convert Array-like to True Array

Tips 46 - Converting Object to an Array

array,tipjs


Converting Object to an Array

Tips 47 - Clone Objects in JavaScript

object,tipjs


3 Ways to Clone Objects in JavaScript

Tips 48 - Object.keys và Object.getOwnPropertyNames

object,tipjs,function


Object.keys và Object.getOwnPropertyNames

Tips 49 - Optional chaining javascript

es10,tipjs


Optional chaining javascript

Tips 50 - nullish coalescing javascript

es10,funciton


nullish coalescing javascript

Tips 51 - Random Number javascript

tipjs,random


Random Number javascript

Tips 52 - Random String

tipjs,random


Random String với độ dài tuỳ chọn

Tips 53 - String.prototype.trimEnd

es10,function


trimEnd() Phương thức xóa khoảng trắng từ đầu chuỗi và trả về một chuỗi mới. Có nghĩa là trimEnd() xoá những ký tự space bên phải mà không làm thay đổi chuỗi gốc.

Tips 54 - String.prototype.trimStart

es10,trimstart


trimStart() Phương thức xóa khoảng trắng từ đầu chuỗi và trả về một chuỗi mới. Có nghĩa là trimStart() xoá những ký tự space bên trái mà không làm thay đổi chuỗi gốc.

Tips 55 - Object.fromEntries

es10,object


Object.fromEntries Là một phương thức mới được giới thiệu trong ES10 được sử dụng để chuyển đổi từ list có dạng key và value thành những objects.

Tips 56 - closure javascript

tipjs,scope,global


closure javascript

Tips 57 - Async await in javascript

async,tipjs,function


Async await in javascript

Tips 58 - promise in javascript

promise,tipjs


promise in javascript

Tips 59 - Callback in javascript

callback,tipjs


Callback in javascript

Tips 60 - JavaScript: async/await with forEach

tipjs,async,foreach,function


JavaScript: async/await with forEach()

Tips 61 - Filter Unique Values

array,tipjs,es6


Kiểu đối tượng Set đã được giới thiệu trong ES6 và cùng với ..., ‘spread’ operator, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo một mảng mới chỉ với các giá trị duy nhất.

Tips 62 - Remove item in array javascript es6

array,tipjs


Những bạn nào mà đã sử dụng ES6 một thời gian rồi thì có thể sử dụng method array.filter()

Tips 63 - Tránh viết biến có phạm vi global

tipjs,scope,global


Đôi khi bạn cần phải viết một tập lệnh trực tiếp trên trang. Cần lưu ý rằng trong code của bạn vô tình khai báo một biến toàn cầu. Vì phạm vi toàn cầu phức tạp hơn nên việc tìm kiếm chậm hơn rất nhiều

Tips 64 - Sử dụng reduce và concat làm phẳng một array

array,tipjs


Array.reduce() và Array.concat() có thể giúp chúng ta làm phẳng một Array như:

Tips 65 - Sử dụng Promise.all với fetch

promise,fetch,async


Sử dụng Promise.all hiệu quả sẽ làm cho hiệu suất của code chúng ta tăng lên đáng kể. Và mã sau đây giúp các bạn có thể get được nhiều data mà không ảnh hưởng tới performance.

Tips 66 - Đếm có bao nhiêu items giống nhau trong một array

tipjs,object,es6


reduce javascript. Đếm có bao nhiêu items giống nhau trong một array

Tips 67 - Sự khác biệt giữa substr và substring

string,tipjs


Sự khác biệt giữa substr() và substring() chức năng trong JS là gì?

Tips 68 - Extend Object javascript

object,tipjs


Extend Object javascript

Tips 69 - So sánh hai array trong javascript

array,tipjs


Làm thế nào để đánh giá xem hai mảng có bằng nhau không? Có hai cách đó là sử dụng JSON.stringify() hoặc toString()

Tips 70 - Merge Array

tipjs,array


How to combine two sorted arrays into one? We can do this easily with the spread operator.

Tips 71 - Copy a string to the clipboard

tipjs,object


Copy a string to the clipboard. Only works as a result of user action (i.e. inside a click event listener).

Tips 72 - flatMap()

array,tipjs


Use flatMap() creates a new array with sub-array elements flattened by specified depth.

Tips 73 - How to reverse an Array?

array,tipjs


Reversing an array in JS is really simple with the standard array method. Like below

Tips 74 - encode/decode base64 with JS

encode,tipjs,base64


Encoding to base64 is done with the btoa command

Tips 75 - Kiểm tra phần tử trùng trong mảng JavaScript

map,array,web_developer


Kiểm tra phần tử trùng trong mảng JavaScript.

Tips 76 - serialize Form

tipjs,object,es6


Sử dụng formdata constructor để convert form, FormData, array.from(). Kết hợp window.encodeURIComponent() để encode từng value trong form.

Tips 77 - Chuyển đổi thời gian trong javascript

date,function,object,map,filter


Sử dụng Object.entries(), Array.prototype.filter() và Array.prototype.map(). Trả về định dạng ngày, giờ, phút với một miliseconds đã cho.

Tips 78 - axios post await

axios,web_developer,http,api,promise,await


Axios là một HTTP client được viết dựa trên Promises được dùng để hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng API từ đơn giản đến phức tạp. Có thể sử axios để post, get, put, delete...