Tips 1 - Promise + gì

promise,es6,async,await,tipjs


promise + gì

Tips 2 - 10 mẹo sử dụng array và object trong javascript

array,tipjs,object


10 mẹo sử dụng array và object trong javascript

Tips 3 - snowflake là gì

array,tipjs


snowflake là gì? Năm 2010, Twitter có nguồn mở Snowflake, một thuật toán tạo ID duy nhất trên toàn cầu được sử dụng bởi nhóm nội bộ của nó, được dịch thành Snowflake.

Tips 4 - Rolling loading

tipjs,object,es6


Nguyên tắc là theo dõi các sự kiện cuộn trang và phân tích mối quan hệ thuộc tính giữa clientHeight , scrollTop và scrollHeight .

Tips 5 - lỗi access-control-allow-origin và cách khắc phục

tipjs,nodejs,express


lỗi access-control-allow-origin và cách khắc phục trong express, nodejs

Tips 6 - group by property javascript use reduce

reduce,es6,tipjs


group by property javascript use reduce

Tips 7 - Đếm số phần tử trong mảng JavaScript

tipjs,es6


Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng JavaScript

Tips 8 - How to use the spread operator to flatten array of objects in javascript

es6,spread_operator_javascript


How to use the spread operator to flatten array of objects in javascript

Tips 9 - Làm phẳng mảng dùng phương pháp đệ quy

flat_array,tipjs


Làm phẳng mảng dùng phương pháp đệ quy

Tips 10 - Kiểm tra định dạng email bằng Javascript

tipjs,validate


Kiểm tra định dạng email bằng Javascript

Tips 11 - Remove array of objects from another array of objects

function,object,array,es6


Remove array of objects from another array of objects

Tips 12 - Promise.all là gì?

promise,es6


Promise.all là gì? Hiểu và sử dụng promise all trong những trường hợp nào trong vòng 1 phút.

Tips 13 - await axios get

tipjs,axios,funciton


await axios get

Tips 14 - kiểm tra email trong javascript

tipjs,funciton


kiểm tra email trong javascript

Tips 15 - Lấy tháng hiện tại trong javascript

date,tipjs,function


Lấy tháng hiện tại trong javascript

Tips 16 - Lấy ngày hiện tại trong javascript

date,tipjs,function


Lấy ngày hiện tại trong javascript

Tips 17 - Hàm lày ngày trong tuần javascript

tipjs,date,function


Hàm lày ngày trong tuần javascript

Tips 18 - Detect when your site is visible to users

tipjs,web_developer


Detect when your site is visible to users

Tips 19 - Calculate the number of difference days between two dates

es6,date


Calculate the number of difference days between two dates

Tips 20 - Rest Operator for Objects

object,tipjs,es6


Now we can use rest on the properties of an Object. It allows us to explicitly extract certain named variables, and assign any uncalled variables into a catchall Object.

Tips 21 - Spread Operator for Objects

tipjs,function,object,es6


Using the spread operator during an Object declaration will assign the properties of the referenced Object to the new Object.

Tips 22 - try/catch es10

es10,function,tipjs


An update for developer convience allows the use of try/catch without an explicit e Error reference in the catch call.

Tips 23 - Await in a for loop

function,es6,async,tipjs


How to Await in a for loop

Tips 24 - Convert Array-like to True Array

object,array,tipjs


Convert Array-like to True Array

Tips 25 - Converting Object to an Array

array,tipjs


Converting Object to an Array

Tips 26 - Clone Objects in JavaScript

object,tipjs


3 Ways to Clone Objects in JavaScript

Tips 27 - Object.keys và Object.getOwnPropertyNames

object,tipjs,function


Object.keys và Object.getOwnPropertyNames

Tips 28 - Optional chaining javascript

es10,tipjs


Optional chaining javascript

Tips 29 - nullish coalescing javascript

es10,funciton


nullish coalescing javascript

Tips 30 - Random Number javascript

tipjs,random


Random Number javascript

Tips 31 - Random String

tipjs,random


Random String với độ dài tuỳ chọn

Tips 32 - String.prototype.trimEnd

es10,function


trimEnd() Phương thức xóa khoảng trắng từ đầu chuỗi và trả về một chuỗi mới. Có nghĩa là trimEnd() xoá những ký tự space bên phải mà không làm thay đổi chuỗi gốc.

Tips 33 - String.prototype.trimStart

es10,trimstart


trimStart() Phương thức xóa khoảng trắng từ đầu chuỗi và trả về một chuỗi mới. Có nghĩa là trimStart() xoá những ký tự space bên trái mà không làm thay đổi chuỗi gốc.

Tips 34 - Object.fromEntries

es10,object


Object.fromEntries Là một phương thức mới được giới thiệu trong ES10 được sử dụng để chuyển đổi từ list có dạng key và value thành những objects.

Tips 35 - closure javascript

tipjs,scope,global


closure javascript

Tips 36 - Async await in javascript

async,tipjs,function


Async await in javascript

Tips 37 - promise in javascript

promise,tipjs


promise in javascript

Tips 38 - Callback in javascript

callback,tipjs


Callback in javascript

Tips 39 - JavaScript: async/await with forEach

tipjs,async,foreach,function


JavaScript: async/await with forEach()

Tips 40 - Filter Unique Values

array,tipjs,es6


Kiểu đối tượng Set đã được giới thiệu trong ES6 và cùng với ..., ‘spread’ operator, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo một mảng mới chỉ với các giá trị duy nhất.

Tips 41 - Remove item in array javascript es6

array,tipjs


Những bạn nào mà đã sử dụng ES6 một thời gian rồi thì có thể sử dụng method array.filter()

Tips 42 - Tránh viết biến có phạm vi global

tipjs,scope,global


Đôi khi bạn cần phải viết một tập lệnh trực tiếp trên trang. Cần lưu ý rằng trong code của bạn vô tình khai báo một biến toàn cầu. Vì phạm vi toàn cầu phức tạp hơn nên việc tìm kiếm chậm hơn rất nhiều

Tips 43 - Sử dụng reduce và concat làm phẳng một array

array,tipjs


Array.reduce() và Array.concat() có thể giúp chúng ta làm phẳng một Array như:

Tips 44 - Sử dụng Promise.all với fetch

promise,fetch,async


Sử dụng Promise.all hiệu quả sẽ làm cho hiệu suất của code chúng ta tăng lên đáng kể. Và mã sau đây giúp các bạn có thể get được nhiều data mà không ảnh hưởng tới performance.

Tips 45 - Đếm có bao nhiêu items giống nhau trong một array

tipjs,object,es6


reduce javascript. Đếm có bao nhiêu items giống nhau trong một array

Tips 46 - Sự khác biệt giữa substr và substring

string,tipjs


Sự khác biệt giữa substr() và substring() chức năng trong JS là gì?

Tips 47 - Extend Object javascript

object,tipjs


Extend Object javascript

Tips 48 - So sánh hai array trong javascript

array,tipjs


Làm thế nào để đánh giá xem hai mảng có bằng nhau không? Có hai cách đó là sử dụng JSON.stringify() hoặc toString()

Tips 49 - Merge Array

tipjs,array


How to combine two sorted arrays into one? We can do this easily with the spread operator.

Tips 50 - Copy a string to the clipboard

tipjs,object


Copy a string to the clipboard. Only works as a result of user action (i.e. inside a click event listener).

Tips 51 - flatMap()

array,tipjs


Use flatMap() creates a new array with sub-array elements flattened by specified depth.

Tips 52 - How to reverse an Array?

array,tipjs


Reversing an array in JS is really simple with the standard array method. Like below

Tips 53 - encode/decode base64 with JS

encode,tipjs,base64


Encoding to base64 is done with the btoa command

Tips 54 - Kiểm tra phần tử trùng trong mảng JavaScript

map,array,web_developer


Kiểm tra phần tử trùng trong mảng JavaScript.

Tips 55 - serialize Form

tipjs,object,es6


Sử dụng formdata constructor để convert form, FormData, array.from(). Kết hợp window.encodeURIComponent() để encode từng value trong form.

Tips 56 - Chuyển đổi thời gian trong javascript

date,function,object,map,filter


Sử dụng Object.entries(), Array.prototype.filter() và Array.prototype.map(). Trả về định dạng ngày, giờ, phút với một miliseconds đã cho.

Tips 57 - axios post await

axios,web_developer,http,api,promise,await


Axios là một HTTP client được viết dựa trên Promises được dùng để hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng API từ đơn giản đến phức tạp. Có thể sử axios để post, get, put, delete...