1# Promise.race vs. Promise.any And Promise.all vs. Promise.allSettled

Thấy tiêu đề các bạn nghĩ đến gì trong khi hằng ngày chúng ta vẫn sử dụng hai method Promise.all và Promise.race. Nay lại thêm hai method mới đó là Promise.any và Promise.allSettled. Nó có rối hơn không?, nó có giúp cho chúng ta thêm những gì? Bài viết này sẽ cố gắng giúp các devjs hiểu hơn về hai method sắp ra mắt (What’s new in JavaScript (Google I/O ’19) )

Read more...