1# [AJAX jQuery] - Bạn đã hiểu rõ về AJAX - PROMISES trong jQuery?

Ajax jquery không còn lạ gì với anh em developers nữa, những có nhiều thứ tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn còn chưa biết và chưa sử dụng bao giờ như sử dụng ajax with Promises and deferred objects? Làm thể nào gọi Multiple AJAX một cách tốt nhất? Thì trong bài viết này sẽ giới thiệu sâu và kỹ hơn về ajax.

Read more...

2# Promise.race vs. Promise.any And Promise.all vs. Promise.allSettled

Thấy tiêu đề các bạn nghĩ đến gì trong khi hằng ngày chúng ta vẫn sử dụng hai method Promise.all và Promise.race. Nay lại thêm hai method mới đó là Promise.any và Promise.allSettled. Nó có rối hơn không?, nó có giúp cho chúng ta thêm những gì? Bài viết này sẽ cố gắng giúp các devjs hiểu hơn về hai method sắp ra mắt (What’s new in JavaScript (Google I/O ’19) )

Read more...