Ra mắt tính năng news feed (beta)

1# [AJAX jQuery] - Bạn đã hiểu rõ về AJAX - PROMISES trong jQuery?

Ajax jquery không còn lạ gì với anh em developers nữa, những có nhiều thứ tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn còn chưa biết và chưa sử dụng bao giờ như sử dụng ajax with Promises and deferred objects? Làm thể nào gọi Multiple AJAX một cách tốt nhất? Thì trong bài viết này sẽ giới thiệu sâu và kỹ hơn về ajax.

Read more...

2# Promise.race vs. Promise.any And Promise.all vs. Promise.allSettled

Trong bài viết tôi và devjs sẽ tìm hiểu về những method Promise.all, Promise.race, Promise.any và Promise.allSettled. Trong series promise javascript.

Read more...