🏋 Khoảng 8 kết quả cho: mysql

👉 Cách tốt nhất để đồng bộ hóa MySQL với Elasticsearch (ES) ok đấy!

Tại sao chúng ta cần Elasticsearch (ES) khi chúng ta có MySQL? Nếu cần thì việc đồng bộ giữa MySQL và ES như thế nào? Tôi hỏi đây là cách tốt nhất hay không?

👉 Mysql thiết kế model Products trong eCommerce thế nào? Làm sao giống Mongodb

Thiết kế hệ thống eCommerce trong mysql như thế nào để đơn giản những câu query như chúng ta thiết kế ở bài trước của Mongodb. Đó là vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này.

👉 Mysql tìm hiểu về sự khác biệt giữa varchar và char là gì?

Học mysql phải để ý điểm chung của varchar và char chính là hai kiểu dữ liệu trong MySQL được sử dụng để lưu trữ các String. Và sự khác biệt giữa varchar và char chính là dộ dài sử dụng, khi nào nên sử dụng varchar và khi nào char.

👉 Mysql pool cluster với nodejs Ngay từ đầu mà triển khai là ngon rồi.

Sau khi chúng tôi check về hiệu suất khi sử dụng kết nối với phương thức createPool() mà mysql đã cung cấp thì chúng tôi đã có được những điều mà mình mong đợi khi triển khai một hệ thống lớn về thương mai điện tử.

👉 Tiếp tục test về hiệu suất connection pooling trong nodejs

Connection pool trong nodejs là rất quan trọng, nó là một kỹ thuật rất quan trọng cho việc tương tác bất kỳ resource như Mysql, PostgreSQL, Redis or MongoDB.

👉 Cách thiết kế Database đáp ứng truy xuất cao lên đến 1 triệu

Lượng dữ liệu mới được thêm vào trong một bảng duy nhất đạt 250.000 mỗi ngày! Số lượng yêu cầu mỗi giây trong thời kỳ cao điểm lên tới 10.000! Con số thật là ấn tượng. Shopee có thể đã vượt qua con số đó tại thời điểm tôi đang viết bài này.

👉 Connect Mysql Nodejs: Convert callback to async/await

Mysql nodejs thêm Expressjs là một kết hợp hoàn hảo để chúng ta có thể tạo dựng cho mình một blogs nhanh chóng. Mở rộng hơn về kết hợp này thì những lập trình viên có thể sử dụng những công cụ này để có thể phát triển cơ sở hạ tầng để phát triển một REST ful dành cho nhiều ứng dụng.

👉 Node.js MySQL Multiple Statement Queries

In this tutorial, You will learn how to execute multiple sql queries using node.js and mysql. To execute multiple SQL statements you need enable multipleStatements option. by default multiple statements is disabled for security reasons.