RSS Lập Trình

Ở phần RSS lập trình, chúng tôi sẵn sàng nhận những bài viết về lập trình, nhằm chia sẻ cho các bạn những khía cạnh hay của những blog khác. Hy vọng các bài biết về Javascript, Nodejs, Express js, ECMAScript, MongoDB, NoSQL... sẽ giúp các bạn hiểu sâu và nắm bắt công nghệ tốt hơn.
Nếu bạn có một blog hay thấy một bài viết hay có thể post bài viết TẠI ĐÂY, chúng tôi sẽ giúp các bạn giới thiệu những bài viết đó, thông qua kênh anonystick.com!
What Do You Know About JavasScript Closures?
javascript | tips-tricks |

What Do You Know About JavasScript Closures? - dev.to

Sử dụng javascript API detect khuôn mặt
javascript |

Sử dụng javascript API detect khuôn mặt - morioh.com

Install Android SDK on Windows 10 without Android Studio - Cloud Reports
android sdk | java sdk | windows 10 |

Install Android SDK on Windows 10 without Android Studio - Cloud Reports - cloudreports.net

Es6 Collection Map, Set, WeakMap, WeakSet
weakmap | weakset | javascript |

Es6 Collection Map, Set, WeakMap, WeakSet - morioh.com

Giảm thiểu kích cỡ của ứng dụng bên trong Android
tư lầu | android | mobile |

Giảm thiểu kích cỡ của ứng dụng bên trong Android - topdev.vn

passport nodejs - Cơ bản đến nâng cao
passport | nodejs | authentication |

passport nodejs - Cơ bản đến nâng cao - dev.to

Reduce javascript - 10 JavaScript Utility Functions
javascript | es6 |

Reduce javascript - 10 JavaScript Utility Functions - www.freecodecamp.org

How to use Axios in vanilla JavaScript
javascript | axios |

How to use Axios in vanilla JavaScript - attacomsian.com

Sorting Method of Arrays in JavaScript
javascript |

Sorting Method of Arrays in JavaScript - morioh.com

6 Github Repos for web developers
javascript |

6 Github Repos for web developers - dev.to

Understand Pipe Function and pure Function in JavaScript
javascript |

Understand Pipe Function and pure Function in JavaScript - morioh.com

6 Ways to Use Promises in Your Javascript Code
javascript | tips-tricks |

6 Ways to Use Promises in Your Javascript Code - blog.bitsrc.io

15 lỗi thường gặp nhiều nhất khi lập trình javascript
javascript |

15 lỗi thường gặp nhiều nhất khi lập trình javascript - morioh.com

Replacing switch statements with Object literals
javascript | ecmascript |

Replacing switch statements with Object literals - ultimatecourses.com

Replace your switch statement and multiple if and else, using Object Literals
javascript |

Replace your switch statement and multiple if and else, using Object Literals - dev.to

Practical Ways to Write Better JavaScript - Stack Overflow Blog
javascript | ecmascript |

Practical Ways to Write Better JavaScript - Stack Overflow Blog - stackoverflow.blog

Cleaner code in an Express REST API with unified error handling
expressjs | rest api |

Cleaner code in an Express REST API with unified error handling - www.codepedia.org

Mongoose calls async-await in an ExpressJS API
javascript | expressjs | mongodb |

Mongoose calls async-await in an ExpressJS API - dev.to

A guide to `this` in JavaScript
javascript |

A guide to `this` in JavaScript - levelup.gitconnected.com

 NULL vs UNDEFINED vs EMPTY in javascript
javascript |

NULL vs UNDEFINED vs EMPTY in javascript - code-boxx.com

Test là gì?
unit test |

Test là gì? - dev.to

ffmpeg - 20 commands cho người mới bắt đầu sử dụng ffmpeg
ffmpeg |

ffmpeg - 20 commands cho người mới bắt đầu sử dụng ffmpeg - www.ostechnix.com

6 best React component libraries by category
reactjs | reactnative |

6 best React component libraries by category - areknawo.com

Reactnative - 8 Practices In React that will Crash your application
javascript | reactnative |

Reactnative - 8 Practices In React that will Crash your application - morioh.com

9 new features in ES2019
javascript | es10 | tips-tricks |

9 new features in ES2019 - javascript.christmas

Practical Ways to Write Better JavaScript - Stack Overflow Blog
javascript |

Practical Ways to Write Better JavaScript - Stack Overflow Blog - stackoverflow.blog

Serial Promises vs Parallel Promises
javascript | promise |

Serial Promises vs Parallel Promises - dev.to

Some simple and amazing JavaScript tricks
javascript | tips-tricks |

Some simple and amazing JavaScript tricks - levelup.gitconnected.com

Splice javascript and JS Array Manipulation Quirks
javascript |

Splice javascript and JS Array Manipulation Quirks - dev.to

Sử dụng nvm quản lý versions trong nodejs
javascript | nodejs |

Sử dụng nvm quản lý versions trong nodejs - morioh.com

Tổng hợp JavaScript features in 2020
javascript | ecmascript | es6 | es10 |

Tổng hợp JavaScript features in 2020 - morioh.com

RSS - Khi lập trình không cần loop javascript ???
javascript | loop javascript |

RSS - Khi lập trình không cần loop javascript ??? - morioh.com

Top 5 JavaScript Code Editors You Should Know in 2020
javascript | editor |

Top 5 JavaScript Code Editors You Should Know in 2020 - morioh.com

Array to a string JavaScript
javascript | tips_tricks |

Array to a string JavaScript - gomakethings.com

Unsplash app written in RxSwift, using the MVVM arch
ios | swift | mvvm | coordinator | rxswift |

Unsplash app written in RxSwift, using the MVVM arch - github.com

Tải javascript miễn phí - The Modern JavaScript Tutorial
javascript | documents |

Tải javascript miễn phí - The Modern JavaScript Tutorial - javascript.info

Hướng dẫn tạo React Native App with Login in 10 Minutes
react |

Hướng dẫn tạo React Native App with Login in 10 Minutes - developer.okta.com

Fail-Fast in Kotlin
android | build app | kotlin | fail-fast | tư lầu |

Fail-Fast in Kotlin - medium.com

Sự khác nhau giữa Function and Block Scope trong JavaScript
javascript | es6 | begin-javascript |

Sự khác nhau giữa Function and Block Scope trong JavaScript - medium.com

Hướng dẫn build Middleware Express thông qua ví dụ cụ thể
expressjs | middleware |

Hướng dẫn build Middleware Express thông qua ví dụ cụ thể - developer.okta.com

How to Build and Implement JWT User Authentication in Angular 9 App
expressjs | jwt | angular | mean |

How to Build and Implement JWT User Authentication in Angular 9 App - morioh.com

Debug ứng dụng Android qua Wifi cực kì hữu ích.
android | debug | build app | wifi | adb | tư lầu | dev |

Debug ứng dụng Android qua Wifi cực kì hữu ích. - viblo.asia

How ... works in Javascript
javascript |

How ... works in Javascript - javascript.christmas

How to scrape the web with JavaScript
javascript |

How to scrape the web with JavaScript - beshaimakes.com

How to Build a Dynamic XML Sitemap for Google Search Console & SEO - digitalexaminer.com
expressjs | gerenator-xml | xml |

How to Build a Dynamic XML Sitemap for Google Search Console & SEO - digitalexaminer.com - www.digitalexaminer.com

3 middleware hữu ích khi sử dụng express rest api
expressjs | middleware | anonystick |

3 middleware hữu ích khi sử dụng express rest api - anonystick.com

How to Boost Vue.js Performance
vuejs | performance | nodejs |

How to Boost Vue.js Performance - itnext.io

Partial Text Search vs Full Text Search in mongoose
nodejs | mongodb | javascript |

Partial Text Search vs Full Text Search in mongoose - medium.com

Phiên bản mới nhất của Kotlin. 1.3.60 và một số tính năng mới được cập nhật » Cafedev.vn
android | mobile | tư lầu | dev | developer | lập trình | kotlin | ngôn ngữ lập trình mới | di động | phiên bản mới |

Phiên bản mới nhất của Kotlin. 1.3.60 và một số tính năng mới được cập nhật » Cafedev.vn - cafedev.vn

[So sánh] Kotlin vs Swift - Android và iOS cùng hướng tới việc tạo ra một ngôn ngữ universal. » Cafedev.vn
swift | mobile | android |

[So sánh] Kotlin vs Swift - Android và iOS cùng hướng tới việc tạo ra một ngôn ngữ universal. » Cafedev.vn - cafedev.vn