Undefined là gì? Khi nào Undefined xuất hiện? Check Undefined đúng nhất

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Tại sao Undefined và Null nó đơn giản như vậy mà có nhiều bài viết lại mất nhiều thời gian giải thích đến như vậy. Chỉ cần 1 phút thôi là xong. Và hãy hiểu đơn giản rằng undefined là mộ trong 7 kiểu giá trị nguyên thuỷ của javascript.

check undefined javascript

Undefined là gì?


Một biến hoặc một object có giá trị Undefined khi không có giá trị nào được gán trước khi sử dụng nó, hay rõ hơn là Undefined chính là thiếu giá trị hoặc giá trị đó không xác định. 


Undefined xuất hiện khi nào?


Xem ví dụ:

let number;
number;     // => undefined

let movie = { name: 'Interstellar' };
movie.year; // => undefined

let movies = ['Interstellar', 'Alexander'];
movies[3];  // => undefined

OK chưa? Xuất hiện undefined khi xem 3 ví dụ trên. Check undefined JS Có 2 cách phổ biến đó là:

let number;
if(number === undefined){
    console.log(true)
}

Và cách hai sử dụng typeof.

let number;
if(typeof number === 'undefined'){
    console.log(true)
}

Cách 1 gây tranh cãi rất nhiều vì liên quan đến "undefined can be redefined" hãy xem tại đây! 

Hết, xem thêm nhiều mẹo javascript.

Có thể bạn đã bị missing