Tự học javascript - Utils useful is JavaScript using ES6 - Phần 1

Nội dung bài viết

Tham gia cùng chúng tôi:

Facebook: Cộng đồng lập trình javascript

Facebook Thảo luận về Javascript, ReactJS, VueJS, AngularJS Việt Nam


Hẳn là trong mỗi lập trình viên Javascipt đều có cho mình một lib về các func hữu ích, và nó sẽ đi theo mình suốt một dự án hay dài hơn nữa là cả cuộc đời thăng trầm. Và đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn lib của tôi, lúc đầu tôi làm es5 nhưng sau này tôi đã chuyển về es6 để thuận tiện phù hợp cho các dự án tiếp theo. Các bạn nào chưa hiểu về cấu trúc của es5 khác với es6 như thế nào thì tôi khuyên hãy đọc qua bài này. 

Sự khác biệt cấu trúc ES5 và ES6 - Phần 1

Các bạn nên chạy từ từ các câu lệnh để hiểu các từng hàm nó làm việc như thế nào? Có thể xem demo ở phía cuối bài để hiểu thêm nhé.

✔  Ở phần 1 này tôi giới thiệu cho các bạn một số hàm hay luôn gặp phải trong quá trình xử lý về Array(), hay Object(). Nào bắt đầu:

'use strict'

class Utils {
constructor(){
  
  }
  // convert nhieu array tro thanh mot array
  combineArray(...arrays){
  return [].concat(...arrays)
  }
  
  //Loại bỏ những giá trị khong phu hop trong array
  compactArray(arr){
  return arr.filter(Boolean);
  }
  
  //Tim item trong array return true, false
  containsArray(arr, value){
  return Array.prototype.includes ? arr.includes(value) : arr.some(el => el === value)
  }
  // tim nhung item khong co trong array khac
  differenceArray(arr, ...others){
   let combined = this.combineArray(...others) // su dung lai func combine
    return arr.filter(el => !combined.some(exclude => el === exclude))
  }
// add nhieu object thanh mot object moi
  mergeObject (...objects) {
 const extend = Object.assign ? Object.assign : (target, ...sources) => {
   sources.forEach(source =>
   Object.keys(source).forEach(prop => target[prop] = source[prop])
    )
  return target;
 }
 return extend({}, ...objects);
 }
  //return mot array bao gom nhung giatri, tu mot object
  
  getValuesObject(obj){
  return Object.keys(obj).map(key => obj[key]);
  }
}


✔ Cách sử dụng chúng như thế nào? Đơn giản thôi

const utils = new Utils(); // Khởi tạo
// combineArray(arrays)
// Sử dụng như concat trong es5, convert nhieu array tro thanh mot array

console.log(utils.combineArray([123], [1234], ['a'], ['b'])) // return [123, 1234, "a", "b"]

// compactArray(arrays)
// Loại bỏ những giá trị khong phu hop trong array
console.log(utils.compactArray(['', 0, 3, false, 6, 8, -1])) // return [3, 6, 8, -1]

//containsArray(arrays)
// Tim item trong array return true, false
console.log(utils.containsArray(['1', 3, false, 6, 8, -1, 'anony'], 'anony')) // return true

//differenceArray(arrays)
// tim nhung item khong co trong array khac
console.log(utils.differenceArray([1,2,4,6], [1,2,8], [4,9]))// return 6 

//mergeObject(objects)
// add nhieu object thanh mot object moi
console.log(utils.mergeObject({ type: "blog" }, { name: "anonystick.com" })) //return {type: "blog", name: "anonystick.com"}

//getValuesObject(object)
//return mot array bao gom nhung giatri, tu mot object

console.log(utils.getValuesObject({type: 'blog', name: 'anonystick.com'})) // return ["blog", "anonystick.com"]

See demo trên : useful func javascript on jsfiddle

Tham gia cùng chúng tôi:

Facebook: Cộng đồng lập trình javascript

Facebook Thảo luận về Javascript, ReactJS, VueJS, AngularJS Việt Nam

Trong phần 1 này tôi đã liệt kê ra những func hữu ích trong Javascript. Các bạn có thể down về sử dụng và có thể phát triển thêm cho phần này.

Ở phần tiếp theo tôi sẽ viết thêm về các phần khác. Cảm ơn các bạn đón đọc.

//Mời các bạn đón đọc phần 2 tiếp theo.