Tổng hợp 150 packages và resource Node.js chất lượng cao - Cập nhật liên tục

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

AI

 • brain.js - Một thư viện JS nói về hệ thần kinh có hỗ trợ trình duyệt và Node
 • tfjs - Thư viện TensorFlow phiên bản JS

Build tools

 • pkg - Đóng gói Node.js
 • gulp - Hệ thống xây dựng phát trực tuyến streaming
 • parcel - Bundler file như webpack
 • rollup - Next-generation ES2015 module bundler
 • webpack - Bundler file

Command-line apps

 • auto-install - Tự động install những package khi viết code
 • wifi-password-cli - Lấy mật khẩu wifi hiện tại
 • fkill-cli -Kill processes làm việc trên macOS, Linux, và Windows.
 • node-bcat - Lưu log vào trình duyệt có real time
 • live-server - Code xong không cần reload page, auto load.
 • http-server - Một máy chủ http đơn giản, không cấu hình
 • david - Kiểm tra xem các dependencies npm đã lỗi thời chưa
 • is-online - Kiểm tra xem kết nối internet có được thiết lập không
 • pageres - chụp màn hình của các trang web ở các độ phân giải khác nhau
 • speed-test - Sử dụng speedtest.net để kiểm tra tốc độ mạng và ping
 • trash - Một giải pháp thay thế an toàn để chuyển tệp vào thùng rác
 • gh-home - Mở trang GitHub của một kho lưu trữ nhất định hoặc hiện tại
 • npm-name - Kiểm tra xem package có sẵn trên npm không
 • np - A better npm publish
 • gh -Công cụ dòng lệnh chính thức từ GitHub

Command-line utilities

 • commander - Giải pháp hoàn chỉnh cho giao diện console trong node.js
 • color - Thư viện chuyển đổi màu và thao tác trong Javascript
 • update-check - Kiểm tra xem Module đã được update chưa
 • minimist - Công cụ phân tích cú pháp tham số
 • figlet - Chuyển đổi văn bản bình thường thành các chữ cái lớn, chẳng hạn như logo
 • clear - Xoá màn hình
 • figures - Hiển thị các ký hiệu Unicode
 • ansi-escapes - ANSI escape codes for manipulating the terminal
 • log-symbols - Thêm những symbols tỏng log chẳng hạn như(info、success、warning、error)
 • conf - Dễ dàng thiết lập thông tin cấu hình
 • listr - Terminal task list
 • ink - Sử dụng React để viết các ứng dụng dòng lệnh
 • log-update - Render thanh tiến trình hoặc hoạt ảnh trong Terminal
 • ora - Terminal spinner
 • yargs - công cụ phân tích cú pháp tham số dòng lệnh
 • enquirer - enquirer được sử dụng để tạo lời nhắc CLI tương tác
 • chalk - Thiết lập màu của log hay chuỗi trong Terminal

Database

 • mysql - MySQL client
 • mongoose - Một MongoDB ORM được sử dụng rộng rãi
 • sequelize - Đa chức năng ORM thư viện hỗ trợ mysql, sqlite3, pg, msssql

Date

 • dateformat - Định dạng Ngày Tháng
 • dayjs - Một thư viện ngày nhẹ với API tương thích với Moment.js
 • date-fns - Thư viện công cụ date-fns, cung cấp bộ công cụ toàn diện, đơn giản và nhất quán nhất
 • Luxon - Một thư viện để xử lý ngày và giờ trong JS

Debug

 • ndb - Node.js công cụ gỡ lỗi được hỗ trợ bởi Chrome DevTools
 • spy-debugger - Công cụ gỡ lỗi từ xa
 • node-inspector - Node debugger và Devtools kết hợp công cụ gỡ lỗi
 • debug - Công cụ debug tốt nhất

Documentation

 • esdoc - ESDoc là một trình tạo tài liệu cho JavaScript.
 • documentation - Trình tạo tài liệu API, hỗ trợ ES6 +

Electron

 • electron-store - Duy trì dữ liệu đơn giản cho ứng dụng hoặc Module Electron của bạn - Lưu và tải tùy chọn người dùng, trạng thái ứng dụng, bộ nhớ cache, v.v.

Email

 • mjml - Một ngôn ngữ đánh dấu để giảm độ phức tạp của việc viết email phản hồi
 • email-templates - Email templates
 • emailjs - Gửi email (giao thức smtp)
 • nodemailer - Gửi email nhanh chóng và dễ dàng trong Nodejs

Filesystem

 • mkdirp - Tạo nhiều thư mục trong nodejs. như mkdir -p
 • tempy - Nhận đường dẫn thư mục hoặc tệp tạm thời ngẫu nhiên
 • move-file - Di chuyển file
 • pkg-dir - Tìm thư mục gốc của package npm hoặc Node.js
 • istextorbinary - Kiểm tra xem tệp là tệp văn bản hay tệp nhị phân
 • filenamify - Chuyển đổi một chuỗi thành tên tệp an toàn hợp lệ
 • write-json-file - Stringify and write JSON to a file atomically
 • load-json-file - Read and parse a JSON file
 • proper-lockfile - khóa tệp giữa các máy 🔐
 • find-up - Tìm một tệp hoặc thư mục bằng cách đi lên các thư mục cha
 • chokidar - A neat wrapper around Node.js fs.watch / fs.watchFile / FSEvents.
 • fs-extra - Phần fs mở rộng dựa trên Extra-FS
 • make-dir - Tạo thư mục lần lượt
 • rimraf - Xóa tệp đệ quy
 • cpy - Copy files

HTTP

 • http-server - Công cụ dòng lệnh máy chủ tệp tĩnh, không cần cấu hình, một lệnh để bật dịch vụ http
 • spdy - HTTP/2 tương thích với Express
 • anyproxy - http / HTTPS proxy server để cấu hình Plugin
 • request-promise - request module promise
 • request - Thư viện request HTTP đơn giản và dễ sử dụng
 • serve - Sưu tầm các tệp tĩnh hoặc các ứng dụng một trang
 • node-fetch - window.fetch cho Node.js
 • superagent - Thư viện request HTTP siêu cấp - nhẹ
 • http-proxy - Thư viện proxy http-proxy -HTTP hỗ trợ websocket
 • download - tải xuống và giải nén tệp
 • axios - Promise-based HTTP client (cũng có sẵn trong trình duyệt)
 • urllib - xử lý các yêu cầu HTTP trong các tình huống phức tạp

Image

 • probe-image-size - Nhận định dạng và kích thước hình ảnh mà không cần tải xuống đầy đủ
 • jimp - Thư viện xử lý hình ảnh được viết hoàn toàn bằng JavaScript
 • lwip - Bộ xử lý hình ảnh nhẹ
 • gm - GraphicsMagick and ImageMagick for node
 • image-type - Detect Buffer/Uint8Array
 • qrcode - QR CODE
 • sharp - thư viện xử lý hình ảnh high-performance cho node.js, được triển khai bằng thư viện libvips

Linter & Formatter

 • textlint - Text và định dạng tổng kiểm tra Markdown
 • prettier - ❤ Hỗ trợ trình định dạng mã bằng nhiều ngôn ngữ
 • eslint - Plugin và các quy tắc ngữ pháp JavaScript có thể định cấu hình và công cụ kiểm tra code
 • standard - Đặc tả cdeo JavaScript, đi kèm với linter & tự động sửa code

Logger

 • consola - Console Logger cho Node.js và Browser
 • signale - Console logger
 • bunyan - Bunyan is a simple and fast JSON logging library for node.js services:
 • log4js - Thư viện nhật ký Node.js chất lượng cao
 • pino - Thư viện ghi log lightweight node.js
 • winston - Một thư viện nhật ký đơn giản và linh hoạt hỗ trợ nhiều cách ghi

Markdown

 • marked-terminal - Render markdown to terminal
 • marked - Trình phân tích cú pháp và trình biên dịch Markdown

Network

 • portfinder - Lấy hoặc xác minh địa chỉ MAC
 • getmac - Lấy hoặc xác minh địa chỉ MAC
 • ipify - Nhận IP public
 • get-port - Lấy một cổng có sẵn
 • address - Nhận địa chỉ IP và MAC
 • public-ip - Nhận địa chỉ IP public

Node.js management

 • nodeenv - tạo môi trường cô lập nodeenv
 • n - Trình quản lý phiên bản n -node
 • nvm - node version manager

Process management

 • supervisor - monitor tệp thay đổi và tự động khởi động lại
 • nodemon - Theo dõi bất kỳ thay đổi nào trong ứng dụng node.js và tự động khởi động lại máy chủ
 • pm2 - Trình quản lý quy trình luồn Node có hỗ trợ cluster/li>

Testing

 • mockjs - Có sẵn trong trình duyệt và Node, hỗ trợ lược đồ tùy chỉnh và dữ liệu ngẫu nhiên
 • nock - Node.js Thư viện giả lập

Website

 • gatsby - React trình tạo trang web tĩnh
 • hexo - Trình tạo blog tĩnh
 • calypso - Phiên bản calypso - Wordpress Node/li>
 • ghost - hệ thống blog đầy ma lực


Tham khảo tại địa chỉ Github

Có thể bạn đã bị missing