Tải video facebook với một click

Nội dung bài viết

Tải video trên facebook bây giờ trở thành xu thế cho mọi người. Còn cách tải video trên facebook như thế nào thì đa số mọi người còn chưa biết. Nhưng với những developer thì chuyện đó quá đơn giản. Bài post này sẽ hướng dẫn cho devjs cách get link video facebook như thế nào.


Demo TẠI ĐÂY


Tải video trên facebook


Đơn giản thôi, yêu cầu của bài viết này là sử dụng node và sử dụng HTTP Requests. Với HTTP Requests có nhiều sự hỗ trợ như axios, got, node-fetch... Bạn nào chưa download và instal node thì có thể làm theo hướng dẫn tại đây


Cách tải video trên facebook với nodejs


AnonyStick$ mkdir download-video-facebook
AnonyStick$ cd download-video-facebook
AnonyStick$ npm i got --save
AnonyStick$ touch app.js

#app.js

const got = require('got');

//link download video from facebook
const link = 'https://www.facebook.com/Box.QuanBi/videos/2425502637702828/'

const getLinkSD = (link) => {
  return got(link).then(res => {

    const link = res.body.split('sd_src:"')[1].split('",hd_tag')[0];
    return {
      url: link
    };
  }).catch(error => {
    if (error) {
      error.message = msg;
    }
    return error.message;
  })
}

const getLinkHD = (link) => {
  return got(link).then(res => {

    const link = res.body.split('hd_src:"')[1].split('",sd_src:"')[0];
    return {
      url: link
    };
  }).catch(error => {
    if (error) {
      error.message = msg;
    }
    return error.message;
  })
}

getLinkSD(link).then(el => console.log('link SD>>>>>', el))

getLinkHD(link).then(el => console.log('link HD>>>>>', el))

Ok! let go, giờ thì chúng ta chay câu lệnh thôi node app.js

link HD>>>>> {
 url: 'https://video.fvca1-2.fna.fbcdn.net/v/t39.24130-2/10000000_136405971314121_1576517665504393107_n.mp4?_nc_cat=104&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=OLSBOyLIJXUAX9Gqouu&_nc_ht=video.fvca1-2.fna&oh=4e256c25e55a7ef842f72bbbf3d4399f&oe=5EF481E9'
}

link SD>>>>> {
 url: 'https://video.fvca1-2.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/10000000_216322062831291_7915355573812461568_n.mp4?_nc_cat=101&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjc3MiwicmxhIjozOTQ3LCJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&_nc_ohc=PCOGrToJmRkAX-tdHRB&rl=772&vabr=429&_nc_ht=video.fvca1-2.fna&oh=e13246e9edc837ab6d1be23d75f46a70&oe=5ECE6356'
}

Demo TẠI ĐÂY

Có thể bạn đã bị missing