Tag a và những điều bạn nên cần biết

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Thẻ <a> có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác ngoài việc liên kết đến các trang khác, chẳng hạn như bạn có thể bắt đầu tải xuống tệp hoặc mở ứng dụng email.

Bài viết nằm trong Series - Mẹo javascript

Sử dụng mailto: để tạo một liên kết sẽ mở ứng dụng email mà người dùng lựa chọn, được điền sẵn địa chỉ email được cung cấp. Bạn cũng có thể thêm chủ đề, CC / BCC và nội dung.

<a href="mailto:hello@example.com">Send an email</a>

// With subject
<a href="mailto:hello@example.com?subject=Example subject">Send an email</a>

// With CC and BCC
<a href="mailto:hello@example.com?cc=copy@example.com&bcc=blindcopy@example.com">Send an email</a>

// With body text
<a href="mailto:hello@example.com?body=Example body">Send an email</a>

Tel a tag html

Bằng cách thêm vào tel: bên trong thẻ liên kết, người dùng của bạn sẽ nhấp vào sẽ mở ứng dụng điện thoại của thiết bị.

<a href="tel:+123456789">Make a call</a>

Bạn cũng có thể mở ứng dụng tin nhắn văn bản bằng cách sử dụng sms:, với khả năng thêm nội dung được điền sẵn.

<a href="sms:+123456789">Send a text message</a>

// With body text
<a href="sms:+123456789?body=Example text">Send a text message</a>

Click vào <a> download sẽ bắt đầu tải về các tập tin cụ thể. Bạn cũng có thể đổi tên tệp bằng cách thêm một chuỗi làm giá trị của thuộc tính tải xuống.

<a href="/public/example-file.pdf" download>Download PDF</a>

// Name the downloaded file
<a href="/public/example-file.pdf" download="important-file">Download PDF</a>

Ref: justfrontendthings

Có thể bạn đã bị missing