Sử dụng git cơ bản Git cho mọi lập trình viên

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Sử dụng git là điều bây giờ rất quan trọng trong quá trình làm nhóm, đã có một số ebook nói về sử dụng git cơ bản. Nhưng trong bài hướng dẫn này là đúc kết tất cả những hướng dẫn quan trọng và thưởng sử dụng nhất. Có thể hướng dẫn này cho những bạn mới bắt đầu.


Git là gì?


Đây là một hướng dẫn đơn giản cho người mới học và sử dụng git, được viết bởi Roger Dudler. Bạn có thể đọc bài gốc dưới cuối bài viết này. Còn bây giờ, bạn nên chú ý tập trung, có thể 90% người đọc bài này sẽ hiểu nếu thật sự chú ý. Và chúng tôi cũng đã giới thiệu một ebook bạn có thể download tại: Download Git Notes for Professionals book


Cài đặt git


Ở đây cung cấp cho các bạn 3 link download git bao gồm, Mac OSX, Windows, Linux

Tạo repository git


Để tạo 1 repository mới, bạn hãy mở cửa sổ lệnh và gõ dòng lệnh sau


git init


Sao chép (clone) một repository. Để clone 1 repository có sẵn ở trên máy cục bộ, bạn hãy sử dụng dòng lệnh sau:


git clone /đường-dẫn-đến/repository/


Nếu repository đó ở server khác thì bạn hãy gõ dòng lệnh sau:


git clone username@địachỉmáychủ:/đường-dẫn-đến/repository


Quy trình làm việc của GIT


Thư mục cục bộ của bạn bao gồm ba "trees" được duy trì bởi git. đầu tiên là folder đang làm việc (Working Directory) có chứa các tập tin hiện tại. cái thứ hai là Chỉ Mục (Index)  đóng vai trò như staging area và cuối cùng là HEAD trỏ đến commit gần đây nhất của bạn. Chờ chút, tôi sẽ giải thích thêm về 3 quy trình này. 

Add & commit sử dụng GIT


Bạn có thể add một file or tất cả file lên git, điều này có nghĩa là bạn sẽ thêm những file đó vào index của git, để làm được điều đó sử dụng lệnh sau:

git add 
git add * -- chú ý là tất cả file

Đây là bước đầu tiên trong quy trình git cơ bản. Như tôi nói ở trên, có 3 quy trình, đây là mới add vào index mà thôi. Để thật sự commit những thay đổi, bạn sử dụng

git commit -m "Ghi chú Commit"

Bây giờ thì tập tin đã được commit đến HEAD, nhưng chưa phải trên thư mục remote.


Push code lên git


Thay đổi của bạn hiện đang nằm tại HEAD của bản sao cục bộ đang làm việc. Để gửi những thay đổi đó đến repository remote, bạn thực thi command sau

git push origin master

Thay đổi master bằng bất cứ branch nào mà bạn muốn push những thay đổi đến. Notes: Nếu bạn chưa clone một repository hiện có và muốn kết nối repository của bạn đến server remote, bạn phải thêm nó với

git remote add origin 

Bây giờ bạn đã có thể đẩy các thay đổi của mình vào server đã chọn. Đến đây thì tôi nghĩ những bạn mới bắt đầu có thể ổn rồi đó, hãy sử dụng những lệnh hằng ngày đệp tập thói quen sử dụng git. 


Để tiếp tục hướng dẫn, thì tôi nghĩ, là dành cho các bạn đã quen và sử dụng GIT rồi. 

Tạo nhánh (branches) trong git 


Các nhánh (branches) được dùng để phát triển tính năng tách riêng ra từ những nhánh khác. Nhánh master là nhánh "mặc định" khi bạn tạo một repository. Sử dụng các nhánh khác đang trong giai đoạn phát triển và merge trở lại nhánh master một khi đã hoàn tất. 


Tạo một nhánh mới và đặt tên là "feature_x" và chuyển qua nhánh đó (từ master) bằng cách

git checkout -b feature_x

Trở lại nhánh master

git checkout master

Xóa branch git feature_x đó lần nửa

git branch -d feature_x

một branch không có giá trị với các branch khác trừ khi bạn đẩy branch đó đến remote repository

git push origin 

Update và merge GIT Để cập nhật repository cục bộ của bạn và commit mới nhất, thực thi command sau

git pull

Trong thự mục đang làm việc để lấy về (fetch) và trộn (merge) các thay đổi ở remote. Để merge một nhánh khác vào nhánh đang hoạt động (vd: master), sử dụng

git merge 

Trong cả hai trường hợp, git cố gắng trộn tự động (auto-merge) các thay đổi. Không may, điều này không phải lúc nào cũng làm được và thường dẫn đến conflict


Trách nhiệm của bạn là merge các conflict đó thủ công bằng cách chỉnh sửa các tập tin được hiển thị bởi git. Sau khi thay đổi, bạn phải đánh dấu chúng là đã được merge với lệnh

git add 

trước khi trộn các thay đổi, bạn có thể xem trước chúng bằng các

git diff  

download ebook GIT tại: Download Git Notes for Professionals book

Có thể bạn đã bị missing