Redis Cheat Sheet

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Cheat sheet là gì?

Cheat sheet là bản ghi lại tóm tắt những bí kíp nhanh gọn, một khi tôi muốn cải thiện kỹ năng của mình trong một ngôn ngữ lập trình, một khuôn khổ hoặc một công cụ phát triển thì tôi thường tìm đến Cheat sheet là nhanh nhất. Ngoài ra, trong đây còn có nhiều Cheat sheet được tổng hợp ở đây.

Redis Cheat Sheet

Redis là một mã nguồn mở và có tốc độ truy cập nhanh để dùng làm cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm, trình chuyển tiếp tin nhắn và danh sách tác vụ chờ xử lý. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về Redis tại những bài viết ở đây. Redis có thể nói là một trong những cơ chế truy vấnc nhanh nhất trên thế giới theo tôi là vậy. Và sau đây là bản tóm tắt lại những chức năng có trong Redis.

BASICS Redis

redis-server /path/redis.conf    # start redis with the related configuration file
redis-cli              # opens a redis prompt
sudo systemctl restart redis.service # Restart Redis
sudo systemctl status redis     # Check Redis status

STRINGS Redis

APPEND key value         # append a value to a key
BITCOUNT key [start end]     # count set bits in a string
SET key value           # set value in key
SETNX key value          # set if not exist value in key
SETRANGE key offset value     # overwrite part of a string at key starting at the specified offset
STRLEN key            # get the length of the value stored in a key
MSET key value [key value ...]  # set multiple keys to multiple values
MSETNX key value [key value ...] # set multiple keys to multiple values, only if none of the keys exist
GET key              # get value in key
GETRANGE key start end      # get substring of stored value from start to end offsets (both inclusive)
MGET key [key ...]        # get the values of all the given keys
INCR key             # increment value in key
INCRBY key increment       # increment the integer value of a key by the given amount
INCRBYFLOAT key increment     # increment the float value of a key by the given amount
DECR key             # decrement the integer value of key by one
DECRBY key decrement       # decrement the integer value of a key by the given number
DEL key              # delete key

EXPIRE key 120          # key will be deleted in 120 seconds
TTL key              # returns the number of seconds until a key is deleted

LISTS REDIS

RPUSH key value [value ...]      # put the new value at the end of the list
RPUSHX key value           # append a value at the end of the list, only if it exists
LPUSH key value [value ...]      # put the new value at the start of the list
LPUSHX key value           # append a value at the start of the list, only if it exists
LRANGE key start stop         # give a subset of the list
LINDEX key index           # get an element from a list by its index
LINSERT key BEFORE|AFTER pivot value # insert an element before or after another element in a list
LLEN key               # return the current length of the list
LPOP key               # remove the first element from the list and returns it
LSET key index value         # set the value of an element in a list by its index
LREM key number_of_occurrences value # delete occurrences of value if the list stored in key
LTRIM key start stop         # trim a list to the specified range
RPOP key               # remove the last element from the list and returns it
RPOPLPUSH source destination     # remove the last element in a list, prepend it to another list and return it
BLPOP key [key ...] timeout      # remove and get the first element in a list, or block until one is available
BRPOP key [key ...] timeout      # remove and get the last element in a list, or block until one is available

SETS REDIS

SADD key member [member ...]   # add the given value to the set
SCARD key            # get the number of members in a set
SREM key member [member ...]   # remove the given value from the set
SISMEMBER myset value      # test if the given value is in the set.
SMEMBERS myset          # return a list of all the members of this set
SUNION key [key ...]       # combine two or more sets and returns the list of all elements
SINTER key [key ...]       # intersect multiple sets
SMOVE source destination member # move a member from one set to another
SPOP key [count]         # remove and return one or multiple random members from a set

SORTED SETS

ZADD key [NX|XX] [CH] [INCR] score member [score member ...] # add one or more members to a sorted set, or update its score if it already exists

ZCARD key              # get the number of members in a sorted set
ZCOUNT key min max         # count the members in a sorted set with scores within the given values
ZINCRBY key increment member    # increment the score of a member in a sorted set
ZRANGE key start stop [WITHSCORES] # returns a subset of the sorted set
ZRANK key member          # determine the index of a member in a sorted set
ZREM key member [member ...]    # remove one or more members from a sorted set
ZREMRANGEBYRANK key start stop   # remove all members in a sorted set within the given indexes
ZREMRANGEBYSCORE key min max    # remove all members in a sorted set, by index, with scores ordered from high to low
ZSCORE key member          # get the score associated with the given mmeber in a sorted set

ZRANGEBYSCORE key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count] # return a range of members in a sorted set, by score

HASHES

HGET key field     # get the value of a hash field
HGETALL key       # get all the fields and values in a hash
HSET key field value  # set the string value of a hash field
HSETNX key field value # set the string value of a hash field, only if the field does not exists

HMSET key field value [field value ...] # set multiple fields at once

HINCRBY key field increment # increment value in hash by X
HDEL key field [field ...]  # delete one or more hash fields
HEXISTS key field      # determine if a hash field exists
HKEYS key          # get all the fields in a hash
HLEN key           # get the number of fields in a hash
HSTRLEN key field      # get the length of the value of a hash field
HVALS key          # get all the values in a hash

HYPERLOGLOG

PFADD key element [element ...] # add the specified elements to the specified HyperLogLog
PFCOUNT key [key ...]      # return the approximated cardinality of the set(s) observed by the HyperLogLog at key's)

PFMERGE destkey sourcekey [sourcekey ...] # merge N HyperLogLogs into a single one

PUBLICATION & SUBSCRIPTION

PSUBSCRIBE pattern [pattern ...]       # listen for messages published to channels matching the given patterns
PUBSUB subcommand [argument [argument ...]] # inspect the state of the Pub/Sub subsystem
PUBLISH channel message           # post a message to a channel
PUNSUBSCRIBE [pattern [pattern ...]]     # stop listening for messages posted to channels matching the given patterns
SUBSCRIBE channel [channel ...]       # listen for messages published to the given channels
UNSUBSCRIBE [channel [channel ...]]     # stop listening for messages posted to the given channels

OTHER COMMANDS

KEYS pattern # find all keys matching the given pattern

Ref: awesome cheatsheets

Có thể bạn đã bị missing