PM2 Cheat Sheet

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Bài viết tương tự như:

You Don't Need GUI - Cheat Sheet Bash

javascript array tips and tricks cheat sheet

MongoDB Cheat Sheet

Modern JavaScript Cheatsheet

Pm2 Start commands

pm2 start <file>     # Start an application
pm2 start <app_id>    # Start a stopped application
pm2 start <app_id> ecosystem.config.js # Start an app with the configuration in ecosystem file
pm2 start <file> -i <number_of_instances> # Start an app in cluster mode with n duplicated instances

Khuyến nghị: Setup a Node.js Application sử dụng PM2

Pm2 Management commands

pm2 ls          # List all processes
pm2 save         # Save process list to respawn at reboot
pm2 restart <app_id>   # Restart an app by ID
pm2 reload <app_id>    # Reload an app by ID
pm2 stop <app_id>     # Stop an app by ID
pm2 stop all       # Stop all running instances
pm2 delete <app_id>    # Delete an app by ID
pm2 delete all      # Delete all instances
pm2 ecosystem       # Generate a sample ecosystem.config.js file

pm2 Monitoring

pm2 show <app_id>     # Show a specific app's description
pm2 logs <app_id> --lines=<number_of_lines> # Show the last n lines of logs of an app
pm2 env <app_id>     # Show all environment variables of an app
pm2 monit         # Monitor all applications' logs, metrics,etc

Có thể bạn đã bị missing