Path Nodejs 1 trong 13 module nên biết

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Node.js cung cấp một module path nhằm mục đích xử lý đường dẫn file và folder. Tất nhiên là hiệu suất mang lại mỗi hệ điều hành là khác nhau.

Path nodejs

Đây là bài hướng dẫn sử dụng Path trong NodeJS, tương đối đầy đủ, nếu còn thiếu điều bạn cần tìm vui lòng truy cập vào Module path Nodejs để biết thêm chi tiết.

Path nodejs


Lấy đường dẫn của thư mục

const path = require('path')
path.dirname('/path/anonystick/index.js') // /path/anonystick

Lấy phần mở rộng của đường dẫn

const path = require('path')

path.extname('/path/anonystick/index.js') // .js

Kiểm tra có phải là một đường tuyệt đối hay không?

const path = require('path')
path.isAbsolute('/path/anonystick/index.js') // true
path.isAbsolute('.') // false

Nối các đường dẫn

path.join('/path', 'anonystick', './index.js') // /path/anonystick/index.js

Phân giải chuỗi đường dẫn thành đường dẫn tuyệt đối

path.resolve('/foo/bar', './baz')// '/foo/bar/baz'

path.resolve('/foo/bar', '/tmp/file/')// '/tmp/file'

path.resolve('www', 'static_files/png/', '../gif/image.gif') //'/home/anonystick/node/www/static_files/gif/image.gif'

Đường dẫn chuẩn hóa

path.normalize('/path///anonystick/index.js') //  /path/anonystick/index.js

parse path

path.parse('/path/anonystick/index.js')

/*
 { root: '/',
  dir: '/path/anonystick',
  base: 'index.js',
  ext: '.js',
  name: 'index' }
*/

Đường dẫn tuần tự hóa

path.format({
  root: '/',
  dir: '/path/anonystick',
  base: 'index.js',
  ext: '.js',
  name: 'index'
}) // /path/anonystick/index.js

Trên đây là những gì bạn cần để hiểu về Module path trong node.js. Bạn có thể tìm hiểu và học về Node.js có nhiều bài viết ở Series - Nodejs

Hết.

Có thể bạn đã bị missing