Năm 2021 rồi! Một vài lời nhắc tới phong cách lập trình.

Nội dung bài viết

Lưu ý làm việc với Objects


Đối với các Objects được viết trên một dòng, thì hãy luôn nhớ rằng phần tử cuối cùng không nên kết thúc bằng dấu phẩy. Ngược lại thì đối với các Objects được viết hoặc xác định trong nhiều dòng, thì phần tử cuối cùng nên kết thúc bằng dấu phẩy. Có ai đặt câu hỏi không?

// bad
const a = { k1: v1, k2: v2, };
const b = {
 k1: v1,
 k2: v2
};

// good
const a = { k1: v1, k2: v2 };
const b = {
 k1: v1,
 k2: v2,
}

Tài liệu tham khảo: 

MDN: Trailing commas 


Objects phải càng tĩnh càng tốt nghĩa là không nên thay đổi càng tốt nhớ là như vậy, khai báo thì cố khai bào cho đầy đủ mà xài, hạn chế cố gắng thay đổi thuộc tính của một đối tượng, nếu không thể tránh khỏi việc thêm các thuộc tính, hãy sử dụng phương pháp Object.assign() này.

// bad
const a = {};
a.x = 3;

// if reshape unavoidable
const a = {};
Object.assign(a, { x: 3 });

// good
const a = { x: null };
a.x = 3;

Tài liệu tham khảo: 

ANS: Object.assign() 


Nếu tên thuộc tính của Objects là động, bạn có thể sử dụng định nghĩa biểu thức thuộc tính khi tạo Objects.

// bad
const obj = {
 id: 5,
 name: 'San Francisco',
};
obj[getKey('enabled')] = true;

// good
const obj = {
 id: 5,
 name: 'San Francisco',
 [getKey('enabled')]: true,
};

Tài liệu tham khảo: 

ANS: JavaScript Object Methods.


Ngoài ra, cố gắng sử dụng các biểu thức ngắn gọn cho các thuộc tính và phương thức của các Objects, để chúng dễ đọc và bảo trì cho những người sau.

var ref = 'some value';

// bad
const atom = {
 ref: ref,

 value: 1,

 addValue: function (value) {
  return atom.value + value;
 },
};

// good
const atom = {
 ref,

 value: 1,

 addValue(value) {
  return atom.value + value;
 },
};

Vậy thôi, nhẹ nhàng....

Có thể bạn đã bị missing