Mysql tìm hiểu về sự khác biệt giữa varchar và char là gì?

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Char là gì? trong mysql

char là đại diện cho một chuỗi có độ dài cố định. Nếu độ dài của dữ liệu được chèn vào nhỏ hơn độ dài cố định của char, nó sẽ bị lấp đầy bởi các khoảng trắng.

Vì độ dài cố định nên tốc độ truy cập nhanh hơn varchar rất nhiều, thậm chí nhanh hơn 50%, nhưng vì độ dài cố định nên nó sẽ chiếm thêm dung lượng. Đối với char, số ký tự tối đa có thể được lưu trữ là 255, bất kể mã hóa là gì

varchar là gì? trong mysql

varchar đại diện cho một chuỗi có độ dài thay đổi và độ dài có thể thay đổi. Dữ liệu được chèn vào là bao lâu, nó được lưu trữ tùy theo độ dài của nó, varchar ngược lại với char về mặt truy cập, nó truy cập chậm, vì độ dài không cố định, nhưng vì thế mà nó không chiếm thêm dung lượng. Đối với varchar, số ký tự tối đa có thể được lưu trữ là 65532

Trong thiết kế hàng ngày, char có thể được sử dụng cho các chuỗi có độ dài tương đối cố định, và varchar phù hợp hơn cho các chuỗi có độ dài không chắc chắn.

Tóm tắt

char(n)n là số ký tự, phạm vi là 0 ~ 255 (cần thêm 1 đến 2 byte để lưu trữ độ dài). varchar(n)N trong cũng là số ký tự, nhưng giá trị lớn nhất cần được tính toán bằng mã hóa, không được vượt quá 65535 byte (từ 1 đến 2 byte cần được lấy ra để lưu trữ độ dài)

Nói chung, loại char được sử dụng cho dữ liệu có độ dài cố định, chẳng hạn như số thẻ ID, số điện thoại di động, số điện thoại, v.v. và loại varchar có thể được sử dụng cho các thay đổi độ dài lớn.

Chú ý đến sự phù hợp của các dấu cách ở cuối, đặc biệt là khi chèn và khi sử dụng like để tìm

Có thể bạn đã bị missing