Lấy metadata từ url sử dụng nodejs

Nội dung bài viết

Metadata là gì? Phân tích url từ nodejs chúng ta có thể lấy Title, Description, Keywords và Images từ một url. Một tips nodejs đơn giản nhưng hiệu quả dành cho dev mới. Giờ đây khi sử dụng node thì có rất nhiều module hỗ trợ từ npm, cho nên rất dễ dàng.


Metadata là gì?


Hay meta keywords là gì? Nó còn gọi là siêu dữ liệu (data about data). Nói cách khác, đó là thông tin được sử dụng để mô tả dữ liệu chứa trong một cái gì đó như trang web, tài liệu hoặc tệp. 


Một cách khác để nghĩ về metadata đó chính là chi tiết về một object nào đó, ví dụ: Trong file thì sẽ chứa những thông tin như size, created, author, keywords khai báo. Ở ví dụ khác, thì về âm nhạc, metadata đó chính là tên bài hát, một album, và thời gian phát hành. Nôm na là vậy... Còn ở website thì metadata chính là những tag meta trên head, bao gồm như title, description, name,img... Nên trong bài viết này giới thiệu cho các bạn cách lấy metadata trong nodejs như thế nào? 


Trường hợp nào cần lấy metadata, haha, thì tuỳ vào nhiều trường hợp của dự án, tính chất khác nhau. Chẳng hạn trong chat skype, messenger, thì khi gửi một url, thì hiển thị nội dung trong khung chat như hình ảnh dưới đây. 

Còn trong những blog lập trình thì có thể get metadata để lưu lại rss để lưu lại học tập như extension rss javascript như hình ảnh tiếp theo.


Get Metadata from url with nodejs


tipjs sẽ hướng dẫn hai cách khi sử dụng module với npm # Sử dụng url-metadata install package url-metadata


AnonyStick$ npm i url-metadata --save


User in file index.js


const urlMetadata = require('url-metadata');

//get metadata với https://fb.com

urlMetadata('https://fb.com').then( async(metadata) => { 

  console.log(JSON.stringify(metadata, '*****', 8));

})

Ouput:

{
    "url": "https://www.facebook.com/",
    "canonical": "https://www.facebook.com/",
    "title": "Facebook - Đăng nhập hoặc đăng ký",
    "image": "https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png",
    "author": "",
    "description": "Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, 
    gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.",
    "keywords": "",
    "source": "www.facebook.com",
    "og:url": "https://www.facebook.com/",
    "og:locale": "vi_VN",
    "og:locale:alternate": "",
    "og:title": "",
    "og:type": "",
    "og:description": "",
    "og:determiner": "",
    "og:site_name": "Facebook",
    "og:image": "https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png",
    "og:image:secure_url": "",
    "og:image:type": "",
    "og:image:width": "",
    "og:image:height": "",
    "price": "",
    "priceCurrency": "",
    "availability": ""
}

Cách thứ hai 


# sử dụng html-metadata-parser 


install package html-metadata-parser

AnonyStick$ npm i html-metadata-parser --save

User in file index.js

const Meta = require('html-metadata-parser');

(async () => {

  var result = await Meta.parser('https://fb.com');

   console.log(JSON.stringify(result, null, 3));


})();


Ouput:
{
  "meta": {
   "title": "Facebook - Đăng nhập hoặc đăng ký",
   "description": "Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, 
   gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật."
  },
  "og": {
   "images": [
     {
      "url": "https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png"
     }
   ],
   "videos": [],
   "site_name": "Facebook",
   "url": "https://www.facebook.com/",
   "image": "https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png"
  },
  "images": [
   {
     "url": "https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yi/r/OBaVg52wtTZ.png",
     "width": 537,
     "height": 195
   },
   {
     "url": "https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yb/r/GsNJNwuI-UM.gif",
     "width": 16,
     "height": 11
   },
   {
     "url": "https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yb/r/GsNJNwuI-UM.gif",
     "width": 16,
     "height": 11
   },
   {
     "url": "https://facebook.com/security/hsts-pixel.gif?c=3.2.5",
     "width": 0,
     "height": 0
   }
  ]
}

Notes: Khi bạn sử dụng html-metadata-parser thì có hai lựa chọn trên kia là sử dụng async/await để get metadata. Còn bạn nào muốn sử dụng callbacks thì có thể xem code dưới đây.


var Meta = require('html-metadata-parser');

Meta.parser('https://fb.com', function (err, result) {

  console.log(result);
})


Xong! Chỉ đơn giản vậy thôi, giờ thì thử apply code xem chạy như thế nào đi. Chúc một ngày vui vẻ.

Có thể bạn đã bị missing