[lab javascript] - Sử dụng javascript detect sự kiện 'lắc' điện thoại như momo, zalo...

Nội dung bài viết

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm một ví dụ nho nhỏ để biết sức mạng của javascript có thể làm được những gì so với app.

 Các bạn biết đấy trong các ứng dụng mobile ví dụ như momo hay zalo thì có những chương trình lắc lì xì qua app. vậy event lắc đó như thế nào trong app thì tôi không quan tâm nhưng với một devjs như tôi thì tôi tin javascript đủ khả năng làm được điều đó. 

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn tôi event lắc điện thoại chỉ bằng vài dòng mã JavaScript. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện Shake.js để phát hiện nó.

 Thư viện này sử dụng API định hướng thiết bị để hoạt động. Shake.js là gì? Thì mời các bạn xem qua nó trên github

Sử dụng điện thoại truy cập demo và lắc lắc lắc... Các bạn là sẽ thấy js sẽ active như thế nào? kakakak 
Sự dụng mobile click vào demo và lắc nhé các devjs... Bài viết liên quan: Công nghệ Exit-Intent javascript là gì? Demo!

Demo: Click see Demo here 


<script type="text/javascript" src="https://cdn.rawgit.com/alexgibson/shake.js/master/shake.js"></script>
<script>  
//listen ano to shake event
var shakeEvent = new Shake({threshold: 15});
shakeEvent.start();
window.addEventListener('shake', function(){
alert("lac lac lac ");
}, false);

//stop ny listening
function stopShake(){
shakeEvent.stop();
}


//Kiem tra xem co ho tro hay khong stick
if(!("ondevicemotion" in window)){alert("Not Supported");}
</script>

Bài viết liên quan: Công nghệ Exit-Intent javascript là gì? Demo!

Demo: Click see Demo here 

Chú ý Bạn cũng có thể sử dụng đoạn mã này trên Phonegap.
Ref: Blog qnimate