JavaScript string methods - Bạn biết được bao nhiêu ?

Nội dung bài viết

JavaScript string methods giúp lập trình viên có thể thao tác với String nhanh hơn, giúp tiết kiệm thời gian, và quan trọng giúp code sạch sẽ hơn. Ví dụ nếu bạn muốn Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript nhưng cách nào nhanh gọn hơn không? Xin mời...

JavaScript string methods

Làm việc với String luôn luôn là nhiều, rất nhiều. Mỗi ngày tỷ lệ làm việc với String luôn nhiều hơn với Array hay Object chính vì vậy chúng tôi đã tham khảo và đưa ra những JavaScript string methods mà hữu ích và hay dùng nhất. Đương nhiên những methods này và các ví dụ dưới đây đều có trong MDN String, các bạn có thể tham khảo thêm tại đó. Ngoài những phương thức mà chúng tôi sử dụng với tần suất nhiều trong mỗi ngày thì bạn có thể học thêm nhiều kiến thức về String thông qua bài viết "Kỹ năng xử lý chuỗi trong javascript" ở đó có nhiều phương pháp cực kỳ mới và hay.

includes method

include() không những được sử dụng trong Array, mà có thể sử dụng được trong String. Sử dụng String.prototype.includes() sẽ return false or true.

Ví dụ:

const sentence = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog.';

const word = 'fox';

console.log(`The word "${word}" ${sentence.includes(word) ? 'is' : 'is not'} in the sentence`);
// expected output: "The word "fox" is in the sentence"

endsWith method

Sử dụng endsWith() khi bạn muốn check xem một chuỗi có nằm cuối của một chuỗi cho trước hay không? Giá trị trả về vẫn là truefalse.

Ví dụ:

 const str1 = 'Cats are the best!';

console.log(str1.endsWith('best', 17));
// expected output: true

const str2 = 'Is this a question';

console.log(str2.endsWith('?'));
// expected output: false

Thậm chí bạn cũng thể thử với text sau:

let str = 'To be, or not to be, that is the question.'

console.log(str.endsWith('question.'))  // true
console.log(str.endsWith('to be'))      // false
console.log(str.endsWith('to be', 19))  // true `To be, or not to be` = 19

replaceAll method

Với replaceAll() ra đời giúp chúng ta các lập trình viên thực sự sung sướng khi làm việc với chuỗi, hay tương tự trong khi gửi Email.

const p = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the dog reacted, was it really lazy?';

console.log(p.replaceAll('dog', 'monkey'));
// expected output: "The quick brown fox jumps over the lazy monkey. If the monkey reacted, was it really lazy?"


// global flag required when calling replaceAll with regex
const regex = /Dog/ig;
console.log(p.replaceAll(regex, 'ferret'));
// expected output: "The quick brown fox jumps over the lazy ferret. If the ferret reacted, was it really lazy?

split Method

Nếu như bạn đang loay hoay tìm cách Convert String to Array thì đây là thứ bạn cần. Sử dụng split() giúp bạn chuyển đổi String qua Array một cách đơn giản nhất.

var str = "1,2,3,4,5";
var arr = str.split(",");
document.write(arr[0]);
document.write("<br>");
document.write(arr[1]);

Output
// return
1
2

length Method

Cuối cùng đó là việc sử dụng length() String để đếm số ký tự có trong một String.

var str = "Hello Morioh";
var x = str.length;

Output
// return 
12

Vậy thôi, nhìn đơn giản thôi, nhưng mỗi lần sử dụng lại đi tìm trên Google đấy. Đảm bảo.

Có thể bạn đã bị missing