javascript map object

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Thông thường thì Array.prototype.map sẽ hỗ trợ Array, vậy nếu là một object thì sẽ sử dụng map như thế nào? 

Bài viết được nằm trong series: Mẹo javascript

javascript object map

Rất đơn giản, đừng nghĩ cao siêu hay đi tìm một giải pháp nào trên google. Chỉ suy nghĩ một chút là ra, đó là làm sao convert object to Array là ok thôi. 

Xem ví dụ:

var myObject = { 'a': 1, 'b': 2, 'c': 3 }
//convert to Array
myObject = Object.keys(myObject);

//Sau đó sử map như một Array.

Object.keys(myObject).map(function(key, index) {
  myObject[key] *= 2;
});

console.log(myObject);
// => { 'a': 2, 'b': 4, 'c': 6 }


javascript for in object

Nhưng bạn có thể dễ dàng lặp lại một đối tượng bằng cách sử dụng for ... in. Nhưng một số tình huống thì khuyên bạn nên dừng lại sử dụng for...in ngay bây giờ.

var myObject = { 'a': 1, 'b': 2, 'c': 3 };

for (var key in myObject) {
  if (myObject.hasOwnProperty(key)) {
    myObject[key] *= 2;
  }
}

console.log(myObject);
// { 'a': 2, 'b': 4, 'c': 6 }
Bài viết được nằm trong series: Mẹo javascript

Có thể bạn đã bị missing