Install redisearch ubuntu 20.04

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Gần đây mình chơi redisearch thay thế cho elasticsearch. Vì đọc nhiều dự án thương mại sử dụng redisearch, và cũng tham khảo nhiều chỗ, chính vì vậy viết lại cho anh em cách sử dụng redisearch.

redisearch là gì?

Redisearch là một thư viện giúp cho việc truy vấn dữ liệu nhanh hiệu quả. Bao gồm Secondary Index, Query Engine and Full-Text Search được phát triển bởi redis labs

Có ai hỏi tôi về việc so sánh giữa Redisearch và elasticsearch thì tôi sẽ trả lời rằng, ở thời điểm này tôi chưa đánh giá được, vì tôi đang bắt đầu tìm hiểu nó. Nhưng theo một vài nguồn tin thân cận, thì nhiều dự án đã chuyển qua redisearch vì có nhiều tính năng được sử dụng dễ dàng hơn như truy vấn đa trường, tổng hợp một các đầy đủ và hơn nữa đó là kết hợp với redis thì như hổ mọc thêm cánh.

Đây là bài viết về cách cài đặt redisearch trên ubuntu 20.04 tôi vừa mới mua để test. Video được cung cấp lại cho anh em nào cần đến.

ở bài sau tôi sẽ tìm hiểu về các tạo index và truy vấn, sau đó viết api sử dụng nodejs và expressjs.

Install redisearch youtube

install redisearch ubuntu 20.04

Cứ làm theo những bước sau, nếu khó quá xem video cho dễ hiểu.

$ apt update
$ apt install git
$ git clone --recursive https://github.com/RediSearch/RediSearch.git
cd RediSearch

$ apt install make
$ make setup
$ make build

$ ll build
redis-server --version

Đến đây check xem đã được install chưa redis-server --version nếu chưa thì install redis-server.

$ apt install redis-server

Khi install xong thì chạy command dưới đây để add module redisearch vào redis-server.

$ redis-server --loadmodule build/redisearch.so

Chú ý: Ở đây tôi setup với ubuntu 20.04 thì mặc định éo hiểu sao khi instal redis thì ra version 5.0.7. Mà khi add module redisearch vào thì nó báo phải redis version 6 troẻ lên. Chình vì thế ai gặp hoàn cảnh éo le giống tui thì làm bước tiếp theo

upgrade redis 5 to 6 ubuntu

Đầu tiên down về install thôi, cụ thể ở đây thì tôi install redis-6.0.8.

$ wget https://download.redis.io/releases/redis-6.0.8.tar.gz

$ tar -xvf redis-6.0.8.tar.gz

$ cd redis-6.0.8

$ make

$ make test

$ sudo mv src/redis-server /usr/bin

$ sudo mv src/redis-cli /usr/bin

$ service redis-server restart

$ redis-server -v

Xong việc nâng cấp, rồi chạy lại thôi.

$ redis-server --loadmodule build/redisearch.so

Install redisearch ubuntu 20.04


Nhìn vào hình ảnh thì ok rồi đó. Còn không được thì cứ theo video mà làm. Bài sau nghiên cứu về redisearch.

Có thể bạn đã bị missing