Install mongodb docker 5 mins

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Nếu như bạn chưa nghe nói về Docker là gì? Thì có thể đọc thêm về Docker, còn nếu bạn đã biết về Docker và cần tìm hiểu cách install mongodb docker compose thì bạn có thể bỏ qua phần dưới thiệu, để đi vào phần cài đặt mongodb.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm về việc install docker elasticsearch

Bạn có thể xem video tại đây:

Docker là gì?

Bạn có thể đã nghe nói về Docker:

Docker là một dự án mã nguồn mở cho phép các lập trình viên có thể tạo, chạy và phân phối phần mềm của mình đi những nơi khác mà không cần phải mất công sức nhiều nhất.

Install mongodb docker

Bạn có thể xem video tại đây cho nó nhanh, còn nếu muốn nghiên cứu thì mình viết ra đây, cho anh em copy cho nó nhanh.

Tạo một project:

AnonyStick$ mkdir mongo-docker-youtube

Pull mongodb sử dụng Docker

AnonyStick$ docker pull mongo:latest

latest: Pulling from library/mongo
Digest: sha256:482a562bf25f42f02ce589458f72866bbe9eded5b6f8fa5b1213313f0e00bba2
Status: Image is up to date for mongo:latest
docker.io/library/mongo:latest

khi pull thành công thì truy cập vào project mình mới tạo đó cd mongo-docker-youtube. Và tạo docker images

 AnonyStick$ docker run -d -p 2718:27017 -v ~/mongo-docker-youtube:/data/db --name mongo-test mongo:latest

 6f02a5c7ee1ce3e106b27b606fc8234c6ebbbd7d396d5dd58dbe46a17b75db75

Khi run command đó xong thì xuất hiện 6f02a5c7ee1ce3e106b27b606fc8234c6ebbbd7d396d5dd58dbe46a17b75db75 là ok.

Giải thích những tham số:

 • -d chạy backround để sự dụng mọi nơi
 • --name mongo-test tên vùng chứa hay gọi là container. Đặt cho nó dễ thương là được.
 • -p 2718:27017 truy cập localhost 2718 ánh xạ tới 27017 docker

Run Docker

AnonyStick$ docker exec -it mongo-test bash

NOTES: mongo-test nhớ đúng tên nhé. Như vậy là xong phần setup, giờ đến connect.

Connect docker mongodb

Nhớ connect theo port: 2718

 AnonyStick$ mongo localhost:2718
MongoDB shell version v4.4.6
connecting to: mongodb://localhost:2718/test?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb
Implicit session: session { "id" : UUID("f4f54e3d-e3fa-4679-ab79-5b7bb800d4a9") }
MongoDB server version: 4.4.6
---
The server generated these startup warnings when booting: 
    2021-06-11T04:28:59.685+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
---
---
    Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
    metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).

    The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
    and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
    improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.

    To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
    To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
---
> 
> 
> show dbs
admin  0.000GB
config 0.000GB
local  0.000GB
test  0.000GB
>

Có thể bạn đã bị missing