Install elasticsearch và kibana sử dụng docker

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Bạn học được gì?

Đương nhiên như bài viết bạn sẽ học được cách install elasticsearchkibana sử dụng docker composo. Vậy cho nó an toàn, thích thì bật docker lên mà xài cho nhanh, không thì thôi, khỏi ảnh hưởng máy móc.

Bài trước: Hướng dẫn install rabbitmq sử dụng docker

Yêu cầu người đọc

Đơn giản thôi, một số cơ bản và bắt buộc sau:

 • Đọc lại docker là gì? Tại sao lại phải dùng Docker?
 • Kibana là gì? Tại sao lại đi chung với Elasticsearch

Bắt Buộc:

 • Docker đã được install trong máy
 • Docker Composo đã được install trong máy

Xem video cho nhanh

Tạo file docker composo

Tìm đến thư mục của mình và tạo một file elasticsearch-docker-compose.yml, ví dụ:

~ nano /User/Documents/FILE/elasticsearch-docker-compose.yml

Trên đó chúng ta tạo với nội dung sau:

version: "3.3"
services:
 elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.4.0
  container_name: elasticsearch
  restart: always
  environment:
   - xpack.security.enabled=false
   - discovery.type=single-node
  ulimits:
   memlock:
    soft: -1
    hard: -1
   nofile:
    soft: 65536
    hard: 65536
  cap_add:
   - IPC_LOCK
  volumes:
   - elasticsearch-data:/usr/share/elasticsearch/data
  ports:
   - 9200:9200
 kibana:
  container_name: kibana
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.4.0
  restart: always
  environment:
   - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200  # address of elasticsearch docker container which kibana will connect
  ports:
   - 5601:5601
  depends_on:
   - elasticsearch                  # kibana will start when elasticsearch has started
volumes:
 elasticsearch-data:

Sau khi tạo xong thì CTR + X, xong Y, xong ENTER. OK chưa? Sau khi chạy thì nó có nhiệm vụ install elasticsearch và kibana.

Starting elasticsearch và kibana.

Sau khi tạo file elasticsearch-docker-compose.yml thì dùng docker run lên thôi. Chạy Foreground

~ docker-compose -f elasticsearch-docker-compose.yml up

Chạy background

~ docker-compose -f elasticsearch-docker-compose.yml up -d

Service 1 : Elasticsearch Elasticsearch sẽ chạy với PORT 9200

Service 2 : Kibana Kibana chạy với PORT 5601

Check elasticsearch và kibana trên browser

Sau khi check thành công thì mở browser gõ: http://0.0.0.0:560 Nếu nó ra giao diện thì xem như thành công.

docker compose elasticsearch and kibana

OK, chúc bạn thành công!! Và tham khảo thêm Hướng dẫn install rabbitmq sử dụng docker

Có thể bạn đã bị missing