Hướng dẫn sử dụng GIT, có lẽ đây là bài viết tâm đắc nhất.

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Hướng dẫn sử dụng GIT, có lẽ đây là bài viết tâm đắc nhất. Hướng dẫn sử dụng GIT chỉ 1 phút với 25 câu lệnh, bạn có thể hiểu ngay lập tức mà không cần phải đi tìm nhiều bài viết khác nhau. Ngoài ra còn "Sử dụng git cơ bản Git cho mọi lập trình viên"


BRANCHES

git branch	List all local branches.	
git branch -a	List remote and local branches.	
git checkout -b branch_name	Create a local branch and switch to it.	
git checkout branch_name	Switch to an existing branch.	
git push origin branch_name	Push branch to remote.	
git branch -m new_name	Rename current branch.	
git branch -d branch_name	Delete a local branch.	
git push origin :branch_name	Delete a remote branch.	

LOGS


git log --oneline	Show commit history in single lines.	
git log -2	Show commit history for last N commits.	
git log -p -2	Show commit history for last N commits with diff.	
git diff	Show all local file changes in the working tree.	
git diff myfile	Show changes made to a file.	
git blame myfile	Show who changed what & when in a file.	
git remote show origin	Show remote branches and their mapping to local.	

CLEANUP


git clean -f	Delete all untracked files.	
git clean -df	Delete all untracked files and directories.	
git checkout -- .	Undo local modifications to all files.	
git reset HEAD myfile	Unstage a file.	

TAGS


git pull --tags	Get remote tags.	
git checkout tag_name	Switch to an existing tag.	
git tag	List all tags.	
git tag -a tag_name -m "tag message"	Create a new tag.	
git push --tags	Push all tags to remote repo.	

STASHES


git stash save "stash name" && git stash	Save changes to a stash.	
git stash list	List all stashes.	
git stash pop	Apply a stash and delete it from stash list.	

Ref: gitsheet


Có thể bạn đã bị missing