Handbook - Bí kíp học JavaScript từ Begin đến Master

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Dịch từ  Wikipedia

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, năng động, chưa được kiểm tra và diễn giải. Nó đã được chuẩn hóa trong đặc tả ngôn ngữ ECMAScript. Bên cạnh HTML và CSS, đây là một trong ba công nghệ thiết yếu của sản xuất nội dung World Wide Web; phần lớn các trang web sử dụng nó và nó được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt web hiện đại mà không cần trình cắm. JavaScript dựa trên nguyên mẫu với các hàm hạng nhất, làm cho nó trở thành ngôn ngữ đa mô hình, hỗ trợ các kiểu lập trình hướng đối tượng, mệnh lệnh và lập trình hàm. Nó có API để làm việc với văn bản, mảng, ngày và biểu thức chính quy, nhưng không bao gồm bất kỳ I / O nào, chẳng hạn như các thiết bị mạng, lưu trữ hoặc đồ họa, dựa trên các môi trường máy chủ được nhúng.

 Javascript basic

General Learning Javascript:

Mastering Javascript:

Functional JavaScript:

References/Docs Javascript:

Glossary/Encyclopedia/Jargon :

Standards/Specifications:

Có thể bạn đã bị missing