Fix nhanh gọn: Please commit your changes or stash them before you merge

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Please commit your changes or stash them before you merge, nếu bạn gặp một thông báo như thế này trong khi làm việc với Git thì chỉ hai thao tác sau là ok liền.

Please commit your changes or stash them before you merge

Đó là lời cảnh báo thường gặp khi sử dụng các hệ thống quản lý code như Git. Nó gợi ý rằng bạn nên thực hiện các thay đổi của mình hoặc lưu trữ chúng trước khi hợp nhất các nhánh.

Để giải quyết chuyện này thì bạn có thể thực hiện các thay đổi của mình bằng cách sử dụng git commitlệnh hoặc lưu trữ chúng bằng cách sử dụng tệp git stash. Nói nhiều không bằng thao tác thực hành.

Lỗi như sau:

Updating a10b5cd..05d4c3d
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        .gitignore
Please commit your changes or stash them before you merge.

Fix như sau, có nhiều cách ở đây tôi chọn cách dùng git stash.

Stashing hoạt động như một ngăn xếp, nơi bạn có thể đẩy các thay đổi và mở chúng theo thứ tự ngược lại.

Để đẩy nó lưu trữ code tạm:

~ git stash

Sau đó bạn hãy git pull về code. Tiếp tục fix nếu conflict. Tiếp theo thì

~ git stash pop

Done!

Có thể bạn đã bị missing