exponential operator javascript (toán tử luỹ thừa)

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Trước đây chúng ta đã đi tìm hiểu 3 toán tử hiểu nhầm nhât trong js, thì bài này học thêm một toán tử nữa đó là "exponential operator" hay còn gọi là Toán tử luỹ thừa javascript.

ES2016 đã thêm một toán tử mũ mới ( **)

2 ** 2 // 4
2 ** 3 // 8

Nhìn sơ qua là hiểu rồi nhưng có một điểm gây hiểu nhầm nhất ở đây đó chính là đặc điểm tính từ phải qua trái. Thay vì thông thường thì tính trái qua phải. Xem ví dụ:

//  Chính xác là như vậy 2 ** (3 ** 2)
2 ** 3 ** 2
// 512

Trong ví dụ trên, toán tử lũy thừa thứ hai được tính đầu tiên, không phải đầu tiên. Không phải(2 ** 3) ** 2. SAI Toan tu luy thua js


Toán tử lũy thừa có thể được kết hợp với dấu bằng để tạo thành một toán tử gán mới ( **=).

let a = 2.5;
a **= 2;
//  Tương tự a = a * a;

let b = 9;
b **= 3;
// Tương tự  b = b * b * b;

Toan tu luy thua js

Có thể bạn đã bị missing