CSS FORM LOGIN / LOGOUT HTML5

Nội dung bài viết

Ở những bài trước "Discuss About Closures In JavaScript." chúng ta đều thảo luận về khía cạnh "Lập Trình". Nhưng css, html cũng là một đề tài thú vị không kém,

nó giúp chúng ta hoàn thiện hơn khi một trong devjs chúng ta đi nghiêng về Full Stack.

Tình cờ lang thang trên github thấy một giao diện LOGIN/LOGOUT quá đẹp nên đưa về cho anh em chiêm ngưỡng.


Anh em lấy link DEMO và JSFIDDLE phía dưới bài viết

1 - HTML

copy/paste luôn nha .

<div class="flex col-2 row" id="form">
 <div class="left col">
  <div class="col-spacer">
   <div class="form-header"><i class="fas fa-lock icon txtglow"></i><span>Login Form</span></div>
  </div>
  <div class="input-wrap">
   <div class="input-icon">
    <div class="icon"><i class="fas fa-user"></i></div>
    <input type="text" placeholder="Username or Email"/>
   </div><a class="input-desc" href="#">Forgot your username?</a>
  </div>
  <div class="input-wrap"> 
   <div class="input-icon">
    <div class="icon"><i class="fas fa-key"></i></div>
    <input type="password" placeholder="Password"/>
   </div><a class="input-desc" href="#">Forgot your password?</a>
  </div>
  <div class="flex space mt-5">
   <div class="cb-wrap">
    <input class="glow" id="remember" type="checkbox" name="rembember"/>
    <label for="remember">Remember me</label>
   </div>
   <button class="primary big" type="submit">SIGN-IN NOW</button>
  </div>
 </div>
 <div class="right col flex column">
  <div class="col-spacer"></div>
  <button class="twitter social"><i class="fab fa-twitter fa-fw"></i>Sign in with Twitter</button>
  <button class="facebook social"><i class="fab fa-facebook-f fa-fw"></i>Sign in with Facebook</button>
  <button class="googleplus social"><i class="fab fa-google-plus-g fa-fw"></i>Sign in with Google+</button>
  <button class="linkedin social"><i class="fab fa-linkedin-in fa-fw"></i>Sign in with Linkedin</button>
 </div>
</div>

2 - CSS

html,
body {
 width: 100%;
 height: 100%;
}
body {
 background: url("http://bgfons.com/uploads/cloth/cloth_texture1068.jpg") center center no-repeat;
 font-family: Roboto, Arial, sans-serif;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}
.cb-wrap label,
.cb-wrap input,
button {
 cursor: pointer;
}
a {
 color: #e0e0e0;
 text-decoration: none;
}
input:focus,
button:focus {
 outline: none;
}
.col-spacer {
 min-height: 4rem;
}
.form-header {
 display: flex;
 align-items: center;
 font-size: 1.6rem;
 font-weight: 600;
}
.form-header .icon {
 font-size: 1.4rem;
 margin-right: 1rem;
}
#form {
 min-width: 700px;
 max-width: 800px;
 color: #fafafa;
 border: 2px solid;
 border-color: #35eaff;
 box-shadow: inset 0 0 15px #00e5ff, 0 0 15px #00e5ff;
 background-color: #3f3f3f21;
 border-radius: 5px;
}
#form .left {
 flex: 1 60%;
 border-right: 2px solid;
 border-color: #35eaff;
 box-shadow: inset 0 0 15px #00e5ff, 0 0 15px #00e5ff;
}
#form .right {
 flex: 1 40%;
}
#form .right > button {
 margin: 2px 0;
}
#form .input-wrap {
 margin-bottom: 0.5rem;
}
#form .input-wrap .input-desc {
 text-align: right;
 font-size: 0.8rem;
 margin: 4px 0;
 display: block;
}
#form .input-icon {
 display: flex;
 background-color: rgba(0,0,0,0.502);
 align-items: center;
 border-radius: 5px;
 border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.38);
}
#form .input-icon .icon {
 color: #fafafa;
 margin: 0 1rem;
 position: absolute;
 pointer-events: none;
}
#form .input-icon input {
 border: none;
 background: none;
 color: #fafafa;
 padding: 0.7rem;
 padding-left: 3rem;
 border-radius: 5px;
 flex: 1;
 transition: background-color 0.2s ease;
}
#form .input-icon input:focus {
 background-color: rgba(250,250,250,0.15);
}
button {
 border: 2px solid transparent;
 background-color: transparent;
 box-shadow: inset 0 0 15px #00e5ff, 0 0 15px #00e5ff;
 border-radius: 4px;
 color: #fafafa;
 padding: 0.5rem;
 transition: background-color 0.2s ease-in;
}
button i {
 margin: 0 0.6rem;
}
button.social {
 text-align: left;
 font-size: 1rem;
}
button.big {
 font-size: 1.2rem;
 font-weight: 600;
}
.primary {
 color: #fee;
 border-color: #f44336;
 text-shadow: 0 0 10px #f00;
 box-shadow: inset 0 0 15px #f44336, 0 0 15px #f44336;
}
.primary:focus,
.primary:hover,
.primary:active {
 background: #f44336;
}
.twitter {
 border-color: #1da1f2;
 text-shadow: 0 0 10px #1da1f2;
 box-shadow: inset 0 0 15px #1da1f2, 0 0 15px #1da1f2;
}
.twitter i {
 color: #e7f5fe;
}
.twitter:focus,
.twitter:hover,
.twitter:active {
 background: #1da1f2;
}
.facebook {
 border-color: #0084ff;
 text-shadow: 0 0 10px #0084ff;
 box-shadow: inset 0 0 15px #0084ff, 0 0 15px #0084ff;
}
.facebook i {
 color: #e5f3ff;
}
.facebook:focus,
.facebook:hover,
.facebook:active {
 background: #0084ff;
}
.googleplus {
 border-color: #dd4b39;
 text-shadow: 0 0 10px #dd4b39;
 box-shadow: inset 0 0 15px #dd4b39, 0 0 15px #dd4b39;
}
.googleplus i {
 color: #fbebe9;
}
.googleplus:focus,
.googleplus:hover,
.googleplus:active {
 background: #dd4b39;
}
.linkedin {
 border-color: #0077b5;
 text-shadow: 0 0 10px #0077b5;
 box-shadow: inset 0 0 15px #0077b5, 0 0 15px #0077b5;
}
.linkedin i {
 color: #e5f6ff;
}
.linkedin:focus,
.linkedin:hover,
.linkedin:active {
 background: #0077b5;
}
.txtglow {
 color: #edfdff;
 text-shadow: 0 0 15px #00e5ff;
}
.glow {
 color: #edfdff;
 box-shadow: 0 0 15px #00e5ff;
}
.flex {
 display: flex;
}
.flex .col {
 padding: 2rem;
}
.flex.col-2 > * {
 flex: 50%;
}
.flex:not(.column):not(.row) {
 align-items: center;
}
.flex.space {
 justify-content: space-between;
}
.flex.column {
 flex-direction: column;
}
.mt-1 {
 margin-top: 0.5rem;
}
.mt-2 {
 margin-top: 1rem;
}
.mt-3 {
 margin-top: 1.5rem;
}
.mt-4 {
 margin-top: 2rem;
}
.mt-5 {
 margin-top: 2.5rem;
}

3 - DEMO

link DEMO : DEMO

link jsfiddle: https://jsfiddle.net/anonystick/h53y1z6n/


Ngoài ra các bạn tham khảo thêm link jsfiddle này nữa nhé: DEMO ON jsfiddle