[Lab Javascript] - Mẫu form đăng ký và đăng nhập đơn giản sử dụng css và javascript.

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Chỉ với những dòng code css và javascript đã tạo nên một form đăng ký và đăng nhập vô cùng độc đáo và tôi nghĩ các bạn cũng nên tham khảo và biết đâu một ngày gần đây các bạn lại sử dụng chúng...
Mẫu form đăng ký và đăng nhập đơn giản sử dụng css và javascript.

Các bạn theo dõi các file ở dưới.

See demo: Here

index.html

<h2>Sign in/up Form</h2>
  <div class="container" id="container">
    <div class="form-container sign-up-container">
      <form action="#">
        <h1>Create Account</h1>
        <div class="social-container">
          <a href="#" class="social"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
          <a href="#" class="social"><i class="fab fa-google-plus-g"></i></a>
          <a href="#" class="social"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
        </div>
        <span>or use your email for registration</span>
        <input type="text" placeholder="Name" />
        <input type="email" placeholder="Email" />
        <input type="password" placeholder="Password" />
        <button>Sign Up</button>
      </form>
    </div>
    <div class="form-container sign-in-container">
      <form action="#">
        <h1>Sign in</h1>
        <div class="social-container">
          <a href="#" class="social"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
          <a href="#" class="social"><i class="fab fa-google-plus-g"></i></a>
          <a href="#" class="social"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a>
        </div>
        <span>or use your account</span>
        <input type="email" placeholder="Email" />
        <input type="password" placeholder="Password" />
        <a href="#">Forgot your password?</a>
        <button>Sign In</button>
      </form>
    </div>
    <div class="overlay-container">
      <div class="overlay">
        <div class="overlay-panel overlay-left">
          <h1>Welcome Back!</h1>
          <p>To keep connected with us please login with your personal info</p>
          <button class="ghost" id="signIn">Sign In</button>
        </div>
        <div class="overlay-panel overlay-right">
          <h1>Hello, Friend!</h1>
          <p>Enter your personal details and start journey with us</p>
          <button class="ghost" id="signUp">Sign Up</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

CSS 

See demo: Here


@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,800');

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  background: #f6f5f7;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-direction: column;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  height: 100vh;
  margin: -20px 0 50px;
}

h1 {
  font-weight: bold;
  margin: 0;
}

h2 {
  text-align: center;
}

p {
  font-size: 14px;
  font-weight: 100;
  line-height: 20px;
  letter-spacing: 0.5px;
  margin: 20px 0 30px;
}

span {
  font-size: 12px;
}

a {
  color: #333;
  font-size: 14px;
  text-decoration: none;
  margin: 15px 0;
}

button {
  border-radius: 20px;
  border: 1px solid #FF4B2B;
  background-color: #FF4B2B;
  color: #FFFFFF;
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  padding: 12px 45px;
  letter-spacing: 1px;
  text-transform: uppercase;
  transition: transform 80ms ease-in;
}

button:active {
  transform: scale(0.95);
}

button:focus {
  outline: none;
}

button.ghost {
  background-color: transparent;
  border-color: #FFFFFF;
}

form {
  background-color: #FFFFFF;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  padding: 0 50px;
  height: 100%;
  text-align: center;
}

input {
  background-color: #eee;
  border: none;
  padding: 12px 15px;
  margin: 8px 0;
  width: 100%;
}

.container {
  background-color: #fff;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25),
    0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.22);
  position: relative;
  overflow: hidden;
  width: 768px;
  max-width: 100%;
  min-height: 480px;
}

.form-container {
  position: absolute;
  top: 0;
  height: 100%;
  transition: all 0.6s ease-in-out;
}

.sign-in-container {
  left: 0;
  width: 50%;
  z-index: 2;
}

.container.right-panel-active .sign-in-container {
  transform: translateX(100%);
}

.sign-up-container {
  left: 0;
  width: 50%;
  opacity: 0;
  z-index: 1;
}

.container.right-panel-active .sign-up-container {
  transform: translateX(100%);
  opacity: 1;
  z-index: 5;
  animation: show 0.6s;
}

@keyframes show {

  0%,
  49.99% {
    opacity: 0;
    z-index: 1;
  }

  50%,
  100% {
    opacity: 1;
    z-index: 5;
  }
}

.overlay-container {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 50%;
  width: 50%;
  height: 100%;
  overflow: hidden;
  transition: transform 0.6s ease-in-out;
  z-index: 100;
}

.container.right-panel-active .overlay-container {
  transform: translateX(-100%);
}

.overlay {
  background: #FF416C;
  background: -webkit-linear-gradient(to right, #FF4B2B, #FF416C);
  background: linear-gradient(to right, #FF4B2B, #FF416C);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  background-position: 0 0;
  color: #FFFFFF;
  position: relative;
  left: -100%;
  height: 100%;
  width: 200%;
  transform: translateX(0);
  transition: transform 0.6s ease-in-out;
}

.container.right-panel-active .overlay {
  transform: translateX(50%);
}

.overlay-panel {
  position: absolute;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  padding: 0 40px;
  text-align: center;
  top: 0;
  height: 100%;
  width: 50%;
  transform: translateX(0);
  transition: transform 0.6s ease-in-out;
}

.overlay-left {
  transform: translateX(-20%);
}

.container.right-panel-active .overlay-left {
  transform: translateX(0);
}

.overlay-right {
  right: 0;
  transform: translateX(0);
}

.container.right-panel-active .overlay-right {
  transform: translateX(20%);
}

.social-container {
  margin: 20px 0;
}

.social-container a {
  border: 1px solid #DDDDDD;
  border-radius: 50%;
  display: inline-flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin: 0 5px;
  height: 40px;
  width: 40px;
}

footer {
  background-color: #222;
  color: #fff;
  font-size: 14px;
  bottom: 0;
  position: fixed;
  left: 0;
  right: 0;
  text-align: center;
  z-index: 999;
}

footer p {
  margin: 10px 0;
}

footer i {
  color: red;
}

footer a {
  color: #3c97bf;
  text-decoration: none;
}

javascript

  <script>
    const signUpButton = document.getElementById('signUp');
    const signInButton = document.getElementById('signIn');
    const container = document.getElementById('container');

    signUpButton.addEventListener('click', () => {
      container.classList.add('right-panel-active');
    });

    signInButton.addEventListener('click', () => {
      container.classList.remove('right-panel-active');
    });
  </script>

 

See demo: Here

Kết luận: Dù bạn là một lập trình thiên về cái nào đi chăng nữa thì đây cũng là một ví dụ rất đáng để xem và tham khảo.

Ref-Source: Originally published at  www.florin-pop.com.


Có thể bạn đã bị missing