Convert date to string javascript

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Mỗi ngày chúng ta đều phải code, đó là điều đương nhiên, trường hợp này hầu như các bạn cũng sẽ gặp trong mỗi lần code đó. Làm việc với Date là một trong những object mà chúng ta gặp thường xuyên. Bạn biết chúng ta không thể push date time kiểu ISODate lên firebase? Vì vậy, chúng ta phải Convert date to string javascript. Và bài viết sau là một trong những Series - Mẹo javascript.

Get timezone JavaScript

Trước tiên chúng ta tìm cách lấy múi giờ hiện tại sử dụng javascript thế nào? Ví dụ dưới đây, nếu múi giờ của Việt Nam là UTC+7, thì method getTimezoneOffset() sẽ return cho chúng ta -420. Có nghĩa là 7 * 60 = 420.

const date = new Date();
const offset = date.getTimezoneOffset();
console.log(offset);    // -420

Convert date to string javascript

Để chuyển đổi một Object JavaScript thành một UTC String, bạn có thể sử dụng toUTCString() phương thức của Date Object.

Đây là ví dụ:

const date = new Date();

// Date in local time zone
console.log(date.toString());
// Wed Jun 30 2021 08:53:13 GMT+0700 (Indochina Time)

// Date in UTC time zone
console.log(date.toUTCString());
// Wed, 30 Jun 2021 01:53:13 GMT

ISO string to date javascript

Nếu bạn cần có chuỗi UTC trả về ở định dạng ISO-8601 , hãy sử dụng phương pháptoISOString() thay thế:

console.log(new Date().toISOString());
// 2021-06-30T01:53:51.346Z

Bài viết nhẹ nhàng, nhưng bất cứ ai cũng phải đọc đấy. Đừng có đùa.

Có thể bạn đã bị missing