Chời ơi! Node.js 14 nhanh gấp 20 lần so với python

Nội dung bài viết

Trên diễn đàn reddit đang bàn tán xôn xao một bài viết "Node.js 14 is over 20x faster than Python3.8 for fib(n)" thật ngạc nhiên rằng Node.js đã vươn mình mạnh mẽ. Dịch nguyên gốc: đọc ở đây!  


Đây là những phiên bản tôi đã có trên máy tính của mình. Rõ ràng đây không phải là điểm chuẩn để so sánh toàn diện nhất, nhưng kết quả thật đáng ngạc nhiên đối với tôi. 


Tốc độ Node.js 14


# (Python 3.8.2)

import time

def fib(n):
  if n == 1 or n == 0:
    return 1
  return fib(n - 1) + fib(n - 2)

t0 = time.time()
fib(35)
t1 = time.time()
print(f"{(t1 - t0) * 1000} ms")

Kết quả: 2021.4319229125977 ms 


Tốc độ Python so với Node.js 14


// (Node.js v14.15.4)

const {
  performance
} = require('perf_hooks');


function fib(n) {
  if (n === 1 || n === 0) {
    return 1;
  }
  return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}

const t0 = performance.now();
fib(35);
const t1 = performance.now();
console.log(`${t1 - t0} ms`);


Kết quả: 86.51808297634125 ms 


Một cuộc bàn luận cũng diễn ra sôi nổi tại đây: https://news.ycombinator.com/item?id=26079570

Có thể bạn đã bị missing