Array và array of objects với 10 tình huống xử lý

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Làm việc với array thì có thể đơn giản, nhưng khi làm việc với Array of Objects thì nó hoàn toàn khác. Khác ở nhiều khía cạnh, tình huống, kỹ năng, kinh nghiệm. Và tôi tóm lượt lại nhiều câu hỏi trong quá trình làm việc và trên stackoverflow và hy vọng bài viết này có thể giúp bạn giải quyết nhanh các tình huống.

Để hiểu thêm về array trong javascript bạn có thể đọc những bài viết "Kỹ năng làm việc với array trong javascript".


1.Return về một array chứa những elements chung của hai array trong javascript

Với Array

const arr1 = [1, 2, 3, 4, 5 , 8 ,9], arr2 = [5, 6, 7, 8, 9];

const intersection = arr1.filter(function (val) { return arr2.indexOf(val) > -1 })
console.log(intersection) //[5, 8, 9]

Với Array Objects

const arr1 = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name2', id: 2 }, { name: 'name3', id: 3 }, { name: 'name5', id: 5 }];
const arr2 = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name2', id: 2 }, { name: 'name3', id: 3 }, { name: 'name4', id: 4 }, { name: 'name5', id: 5 }];

const result = arr2.filter(function (v) {
  return arr1.some(n => JSON.stringify(n) === JSON.stringify(v))
})

console.log(result); // [{ name: 'name1', id: 1 },{ name: 'name2', id: 2 },{ name: 'name3', id: 3 },{ name: 'name5', id: 5 }]

2. Return về một array chứa tất cả những elements của hai array không trùng lặp

Với Array

const arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]
const arr2 = [5, 6, 7, 8, 9];
const result = arr1.concat(arr2.filter(v => !arr1.includes(v)))
console.log(result) //[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]

Với Array Object

const arr1 = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name2', id: 2 }, { name: 'name3', id: 3 }];
const arr2 = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name4', id: 4 }, { name: 'name5', id: 5 }];
let arr3 = arr1.concat(arr2);
let result = [];
let obj = [];
result = arr3.reduce(function (prev, cur, index, arr) {
  obj[cur.id] ? '' : obj[cur.id] = true && prev.push(cur);
  return prev;
}, []);
console.log(result); //[{ name: 'name1', id: 1 },{ name: 'name2', id: 2 },{ name: 'name3', id: 3 },{ name: 'name4', id: 4 },{ name: 'name5', id: 5 }]

3. Return về một array chứa tất cả những elements của array thứ nhất không trùng với array thứ 2

Với Array

const arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]
const arr2 = [5, 6, 7, 8, 9];
const diff = arr1.filter(item => !new Set(arr2).has(item))
console.log(diff) //[ 1, 2, 3, 4 ]

Với Array Object

let arr1 = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name2', id: 2 }, { name: 'name3', id: 3 }];
let arr2 = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name4', id: 4 }, { name: 'name5', id: 5 }];
let result = arr1.filter(function (v) {
  return arr2.every(n => JSON.stringify(n) !== JSON.stringify(v))
})
console.log(result); // [ { name: 'name2', id: 2 }, { name: 'name3', id: 3 } ]

4. Return về một array chứa tất cả những elements không trùng giữa hai Array

Với Array

const arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]
const arr2 = [5, 6, 7, 8, 9];
const difference = Array.from(new Set(arr1.concat(arr2).filter(v => !new Set(arr1).has(v) || !new Set(arr2).has(v)))) 
console.log(difference) //[ 1, 2, 3, 4, 6, 7 ]

Với Array Object

let arr1 = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name2', id: 2 }, { name: 'name3', id: 3 }];
let arr2 = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name4', id: 4 }, { name: 'name5', id: 5 }];
let arr3 = arr1.concat(arr2);
let result = arr3.filter(function (v) {
  return arr1.every(n => JSON.stringify(n) !== JSON.stringify(v)) || arr2.every(n => JSON.stringify(n) !== JSON.stringify(v))
})
console.log(result); // [{ name: 'name2', id: 2 },{ name: 'name3', id: 3 },{ name: 'name4', id: 4 },{ name: 'name5', id: 5 }]

5. Sao chép Array

Với Array

console.log(Array.from(new Set([1, 2, 3, 3, 4, 4]))) //[1,2,3,4]
console.log([...new Set([1, 2, 3, 3, 4, 4])]) //[1,2,3,4]

Với Array Object

const arr = [{ name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name2', id: 2 }, { name: 'name3', id: 3 }, { name: 'name1', id: 1 }, { name: 'name4', id: 4 }, { name: 'name5', id: 5 }];
 const result = [];
 arr.forEach(item=>{
    !result.some(v => JSON.stringify(v) === JSON.stringify(item)) && result.push(item)
 })
 console.log(result) //[{ name: 'name1', id: 1 },{ name: 'name2', id: 2 },{ name: 'name3', id: 3 },{ name: 'name4', id: 4 },{ name: 'name5', id: 5 }]

6. Sort array và sort array object

Với Array

console.log([1, 2, 3, 4].sort((a, b) => a - b)); // [1, 2,3,4] 升序
console.log([1, 2, 3, 4].sort((a, b) => b - a)); // [4,3,2,1] 降序

Với Array Object

const arr1 = [{ name: "Rom", age: 12 }, { name: "Bob", age: 22 }].sort((a, b) => { return a.age - b.age })//升序
const arr2 = [{ name: "Rom", age: 12 }, { name: "Bob", age: 22 }].sort((a, b) => { return -a.age + b.age })//降序
console.log(arr2) // [{ name: 'Bob', age:22 }, { name: 'Rom', age: 12 }]
console.log(arr1) // [ { name: 'Rom', age: 12 }, { name: 'Bob', age: 22 } ]

7. Tìm max element trong array và array object

Với Array

Math.max(...[1, 2, 3, 4]) //4
Math.max.apply(this, [1, 2, 3, 4]) //4
[1, 2, 3, 4].reduce((prev, cur, curIndex, arr) => {
   return Math.max(prev, cur);
}, 0) //4

Với Array Object

const arr = [{ id: 1, name: 'jack' },{ id: 2, name: 'may' },{ id: 3, name: 'shawn' },{ id: 4, name: 'tony' }]
const arr1 = Math.max.apply(Math, arr.map(item => { return item.id }))
const arr2 = arr.sort((a, b) => { return b.id - a.id })[0].id
console.log(arr1) // 4
console.log(arr2) // 4

8. Tìm SUM trong array và array object

Với Array

[1, 2, 3, 4].reduce(function (prev, cur) {
  return prev + cur;
}, 0) //10 

Với Array Object

const sum = [{age:1},{age:2}].reduce(function (prev, cur) {
  return prev + cur.age;
}, 0) //3
console.log(sum)

9. Check điều kiện phù hợp của Array

Với Array

console.log([1, 2, 3].includes(4)) //false
console.log([1, 2, 3].indexOf(4)) //-1 
console.log([1, 2, 3].find((item) => item === 3)) //3 
console.log([1, 2, 3].findIndex((item) => item === 3)) //2 

Với Array Object

const flag = [{age:1},{age:2}].some(v=>JSON.stringify(v)===JSON.stringify({age:2}))
console.log(flag)

10. Tìm element trong một array và array object

Với Array

[1, 2, 3].every(item => { return item > 2 })

Với Array Object

const arr = [{ age: 3 }, { age: 4 }, { age: 5 }]
arr.every(item => { return item.age > 2 }) // true

Có thể bạn đã bị missing