Array javascript với Emojis lớp 1 cũng hiểu

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Ai ai cũng hiểu Array và Object được sử dụng nhiều như thế nào trong lập trình javascript và các ngôn như cũng thế. Nhưng nếu bạn nào chưa hiểu hết cũng không sao, vì bài viết của tác giả Andreas được viết trên cộng đồng Dev.to là một bài viết cực kỳ thông minh và dễ hiểu. Đến con gái tôi mà nó còn hiểu ngay mà.

 

Và được sự đồng ý của tác giả, tôi xin phép được repost nhằm giúp cho bản thân tôi có kinh nghiệm viết thông minh hơn và giúp các bạn học Array javascript một cách nhanh chóng hơn. Các bạn có thể xem bài gốc tại đây. Tất cả các ví dụ trong bài viết này nếu bạn muốn nó chạy để xem hoạt động thế nào, thì bạn có thể sử dụng console trong browser của bạn.


Array.push()


Array.push() có nhiệm vụ thêm một hay nhiều phần tử vào một Array. Và vị trí được thêm nằm ở cuối mảng.


let livestock = ["🐷", "🐮", "🐔"];
livestock.push("🐴", "🐮");
// console.log(livestock);
// ["🐷", "🐮", "🐔", "🐴", "🐮"]

Array.from()


Nếu bạn muốn tạo một Array mới từ array-like thì có thể sử dụng methods này.


const wild  = "🐻🐯🦁";
const tamed = Array.from(wild);
// console.log(tamed);
// ["🐻", "🐯", "🦁"]

Khuyến khích: Array-Like Objects và Generic Methods javascript

 

Array.concat()


Merges hai hay nhiều Array lại với nhau thành một mảng mới.


const dogs = ["🐶", "🐶"];
const cats = ["🐱", "🐱", "🐱"];
const pets = dogs.concat(cats);
// console.log(pets);
// ["🐶", "🐶", "🐱", "🐱", "🐱"]


Khuyến khích: Javascript array concat performance

 

Array.every()


Nó check hết item trong mảng thoả mãn điều kiện rồi trả về true or false.


const visitors   = ["🧑", "👽", "🧑", "🧑", "🤖"];
const isHuman    = e => e === "🧑";
const onlyHumans = visitors.every(isHuman);
// console.log(onlyHumans);
// false


Array.fill()


Thay thế các phẩn tử trong Array theo giá trị index trong mảng nếu bạn muốn như thế này. Method này hay


let seeds = ["🌱", "🌱", "🌱", "🌱", "🌱"];
seeds.fill("🌳", 1, 4);
// console.log(seeds);
// ["🌱", "🌳", "🌳", "🌳", "🌱"]


Array.filter()


Tạo một mảng mới phù hợp với điều kiện lọc trong Array. Ví dụ tìm người cô đơn chẳng hạn


const guests  = ["👩👨", "👩👩", "👨", "👩", "👨👨"];
const singles = guests.filter(g => g.length/2 === 1); // *
// console.log(singles);
// ["👨", "👩"]

Array.flat()


Cách làm phảng một mảng


const savings = ["💵", ["💵", "💵"], ["💵", "💵"], [[["💰"]]]];
const loot    = savings.flat(3)
// console.log(loot);
// ["💵", "💵", "💵", "💵", "💵", "💰"];


Khuyến khích: 4 cách làm phẳng Array


Array.includes()


Check xem phẩn tử này tồn tại trong Mảng hay không? Sử dụng nhiều nhất.

const food   = ["🥦", "🥬", "🍅", "🥒", "🍩", "🥕"];
const caught = food.includes("🍩");
// console.log(caught);
// trueKhuyến khích: Có bao nhiêu cách tìm phẩn tử có trong Array javascript 


Array.join()Concatenates tất cả array thành một chuỗi.


const devices = ["💻", "🖥️", "🖥️", "💻", "🖨️"];
const network = devices.join("〰️");
// console.log(network);
// "💻〰️🖥️〰️🖥️〰️💻〰️🖨️"Array.map()Sử dụng Array.map() nếu bạn muốn biến đổi các giá trị một mảng thành một mảng mới.


const hungryMonkeys = ["🐒", "🦍", "🦧"];
const feededMonkeys = hungryMonkeys.map(m => m + "🍌");
// console.log(feededMonkeys);
// ["🐒🍌", "🦍🍌", "🦧🍌"]Array.reverse()Đảo ngược một mảng, cái này có lẽ ai cũng thành thục rồi.

let   rabbitWins   = ["🐇", "🦔"];
const hedgehogWins = rabbitWins.reverse();
// console.log(hedgehogWins);
// ["🦔", "🐇"]Còn một số tính năng bạn có thể xem bản gốc or xem tại bài viết của tôi trước đây


Có thể bạn đã bị missing