8 Helpful JavaScript Snippets String

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Code snippet javascript String. Hôm nay tôi xin chia sẻ một bài viết mà tôi thấy rất rất hay về những snippet javascript có thể giúp developers javascript xử lý những tính năng mà mình cần một cách rất nhanh và gọn. Đó là bài "127 Helpful JavaScript Snippets You Can Learn in 30 Seconds or Less" được viết trên medium.com


Sau đây tôi xin tóm gọn lại theo từng chủ đề. Trước tiên bạn muốn đọc hết "127 Helpful JavaScript Snippets You Can Learn in 30 Seconds or Less"" thì có thể đọc thêm tại đây:  "127 Helpful JavaScript Snippets You Can Learn in 30 Seconds or Less" 

Nhưng bạn phải có tài khoản và thu phí trên đó. Ok bây giờ tôi sẽ repush lại bài viết đó và gói gọn về từng chủ đề, và các bạn cố gắng theo dõi. Đó là một bài viết rất hay. 

"127 Helpful JavaScript Snippets" tổng hợp theo topic 

  1. - String 
  2. - Array 
  3. - Function 
  4. - Object 
  5. - Number

Và bài này thì tôi sẽ giới thiệu về: 


8 Helpful JavaScript Snippets String 

1. byteSize: 

Trả về độ dài của String theo byte

const byteSize = str => new Blob([str]).size;

byteSize('😀'); // 4
byteSize('Hello World'); // 11

2. capitalize: 

Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu

const capitalize = ([first, ...rest]) =>
  first.toUpperCase() + rest.join('');
  
capitalize('fooBar'); // 'FooBar'
capitalize('fooBar', true); // 'Foobar'

3. capitalizeEveryWord: 

Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

const capitalizeEveryWord = str => str.replace(/\b[a-z]/g, char => char.toUpperCase());

capitalizeEveryWord('hello world!'); // 'Hello World!'

4. decapitalize: 

chữ cái viết thường

const decapitalize = ([first, ...rest]) =>
  first.toLowerCase() + rest.join('')

decapitalize('FooBar'); // 'fooBar'
decapitalize('FooBar'); // 'fooBar'

5 . splitLines: 

Tách một chuỗi nhiều dòng thành một mảng hàng.

Sử dụng String.prototype.split() biểu thức chính quy để khớp với dòng mới và tạo một mảng.
const splitLines = str => str.split(/\r?\n/);

splitLines('This\nis a\nmultiline\nstring.\n'); // ['This', 'is a', 'multiline', 'string.' , '']

6 . stripHTMLTags 

Xóa thẻ HTML / XML ra khỏi string cho trước. Sử dụng biểu thức chính quy để xóa HTML / XMLthẻ khỏi chuỗi .

const stripHTMLTags = str => str.replace(/<[^>]*>/g, '');

stripHTMLTags('<p><em>lorem</em> <strong>ipsum</strong></p>'); // 'lorem ipsum'

7. sortCharactersInString 

Đoạn mã này có thể được sử dụng để sắp xếp theo thứ tự abc các ký tự trong một chuỗi.

const sortCharactersInString = str => [...str].sort((a, b) => a.localeCompare(b)).join('');

sortCharactersInString('cabbage'); // 'aabbceg'

8. words 

Đoạn mã này convert String thành một Array

const words = (str, pattern = /[^a-zA-Z-]+/) => str.split(pattern).filter(Boolean);

words('I love javaScript!!'); // ["I", "love", "javaScript"]
words('python, javaScript & coffee'); // ["python", "javaScript", "coffee"]

Có thể bạn đã bị missing