7 thủ thuật JavaScript hữu ích

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Cũng giống như mọi ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript có hàng tá thủ thuật để thực hiện cả các nhiệm vụ dễ và khó. Một số thủ thuật được biết đến rộng rãi trong khi những thủ thuật khác đủ để thổi bay tâm trí của bạn. Trong bài viết này chúng ta sẽ lướt qua 7 thủ thuật javascript mà bạn có thể bắt đầu tập luyện và sử dụng sau khi bạn đọc xong bài viết này.

1 - Get Unique Values trong Array

Cách giải quyết duplicate bằng cách sử dụng Set.

var j = [...new Set([1, 2, 3, 3])]
>> [1, 2, 3]

2 - Array and Boolean trong javascript

Bao giờ bạn cần lọc các falsy values (0, undefined, null, false, vv.) ra khỏi một array? Bạn có thể chưa biết thủ thuật này:

myArray
  .map(item => {
    // ...
  })
  // Get rid of bad values
  .filter(Boolean);

3 - Create Empty Objects javascript

Đương nhiên các bạn cũng có thể tạo bằng {}. Nhưng bạn biết đấy object vừa tạo theo kiểu đó vẫn còn hasOwnProperty, __proto__ của object đó.

let obj = Object.create({});

// obj.__proto__ === {}
// obj.hasOwnProperty === function

và thủ thuật mới.

let dict = Object.create(null);

// dict.__proto__ === "undefined"
// No object properties exist until you add them

4 - Merge Objects javascript

Nhu cầu merge objetcs đang ngày càng nhiều chính vì lé đó cho nên mới có thủ thuật do các nhà phát triển tạo ra cho các devjs như chúng ta.

const person = { name: 'David Walsh', gender: 'Male' };
const tools = { computer: 'Mac', editor: 'Atom' };
const attributes = { handsomeness: 'Extreme', hair: 'Brown', eyes: 'Blue' };

const summary = {...person, ...tools, ...attributes};
/*
Object {
 "computer": "Mac",
 "editor": "Atom",
 "eyes": "Blue",
 "gender": "Male",
 "hair": "Brown",
 "handsomeness": "Extreme",
 "name": "David Walsh",
}
*/

Dễ dàng với 3 chấm...

5 - Require Function Parameters

 Có thể đặt các giá trị mặc định cho các đối số hàm là một bổ sung tuyệt vời cho JavaScript, nhưng hãy xem mẹo này để yêu cầu các giá trị được truyền cho một đối số đã cho:

const isRequired = () => { throw new Error('param is required'); };

const hello = (name = isRequired()) => { console.log(`hello ${name}`) };

// This will throw an error because no name is provided
hello();

// This will also throw an error
hello(undefined);

// These are good!
hello(null);
hello('David');

Đó là một số xác nhận cấp độ tiếp theo và sử dụng JavaScript! 

6 - Get Query String Parameters

Vấn đề này mình thường thấy các bạn hỏi nhiều trên diễn đàn javascript. 

Nên hãy lưu giữ bì kíp này để giải quyết cho nhanh nhé.

// Assuming "?post=1234&action=edit"

var urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);

console.log(urlParams.has('post')); // true
console.log(urlParams.get('action')); // "edit"
console.log(urlParams.getAll('action')); // ["edit"]
console.log(urlParams.toString()); // "?post=1234&action=edit"
console.log(urlParams.append('active', '1')); // "?post=1234&action=edit&active=1"

JavaScript đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua, nhưng phần yêu thích của tôi về JavaScript ngày nay là tốc độ cải thiện ngôn ngữ mà chúng ta đang thấy. Mặc dù JavaScript thay đổi, chúng tôi vẫn cần sử dụng một vài thủ thuật hay; 

Giữ những thủ thuật này trong hộp công cụ của bạn khi bạn cần chúng! 

Thủ thuật JavaScript yêu thích của bạn là gì?

Cảm ơn đã đọc Nếu bạn thích bài đăng này, hãy chia sẻ nó với tất cả những người bạn lập trình của bạn! 

Source: davidwalsh.name

Có thể bạn đã bị missing