33 Concepts mà mỗi Developer Javascript đều phải biết!

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Như bài viết "Lộ Trình Học Tập JavaCsript Đến Reactjs" Chúng ta cũng đã cùng thảo luận về cách học làm sao cho hiệu quả. Nắm vững các khối xây dựng của lập trình (như các hàm, đối tượng và logic điều kiện) là nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn khi là một lập trình viên khởi đầu. Điều đó vì sự lưu loát với các lĩnh vực cốt lõi này là vô cùng quan trọng đối với mọi thứ bạn sẽ làm trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, không chỉ JavaScript. Frameworks, tools thậm chí các ngôn ngữ khác như python.., nhưng các nguyên tắc cơ bản không bao giờ thay đổi.

Các bạn chỉ cần đi theo lộ trình và những gì không hiểu thì hãy tham khảo tại các blog của các chuyên gia, họ sẽ giải thích cặn kẽ cho bạn và đây là một trong những chuyên gia các bạn có thể thỉnh giáo. 

Tham gia cùng chúng tôi:

Facebook: Cộng đồng lập trình javascript

Facebook Cộng đồng giới thiệu bài viết, website, sản phẩm tăng traffic.


Tình cờ lướt qua Leonardo Maldonado một chuyên gia về Full Stack và kết quả đạt được ngoài mong đợi. Ngoài 33 concepts của lão làng này thì còn nhiều bài viết của ông về javascript. Nay mình giới thiệu cho các bạn về 33 concept javascript...

Sau khi bạn đọc "Lộ Trình Học Tập JavaCsript Đến Reactjs" và thêm 33 concepts này nữa thì xem như bạn đã nắm kha khá về javascript hiện đại rồi đó. 

Giới thiệu 33 concepts mà chúng ta hay mỗi developer javascript đều phải biết và nắm vững.

 1. Call Stack
 2. Primitive Types
 3. Value Types and Reference Types
 4. Implicit, Explicit, Nominal, Structuring and Duck Typing
 5. == vs === vs typeof
 6. Function Scope, Block Scope and Lexical Scope
 7. Expression vs Statement
 8. IIFE, Modules and Namespaces
 9. Message Queue and Event Loop
 10. setTimeout, setInterval and requestAnimationFrame
 11. JavaScript Engines
 12. Bitwise Operators, Type Arrays and Array Buffers
 13. DOM and Layout Trees
 14. Factories and Classes
 15. this, call, apply and bind
 16. new, Constructor, instanceof and Instances
 17. Prototype Inheritance and Prototype Chain
 18. Object.create and Object.assign
 19. map, reduce, filter
 20. Pure Functions, Side Effects and State Mutation
 21. Closures
 22. High Order Functions
 23. Recursion
 24. Collections and Generators
 25. Promises
 26. async/await
 27. Data Structures
 28. Expensive Operation and Big O Notation
 29. Algorithms
 30. Inheritance, Polymorphism and Code Reuse
 31. Design Patterns
 32. Partial Applications, Currying, Compose and Pipe
 33. Clean Code

Tham gia cùng chúng tôi:

Facebook: Cộng đồng lập trình javascript

Facebook Cộng đồng giới thiệu bài viết, website, sản phẩm tăng traffic.

Đừng có để đó mà không đọc, thật sự nó rất hay.
Github: https://github.com/leonardomso/33-js-concepts

Có thể bạn đã bị missing