Snippet List

How do I undo the most recent local commits in Git?

Using promises to catch errors

javascript,es6,object,web_development

Rolling loading

array,tipjs

Nguyên tắc là theo dõi các sự kiện cuộn trang và phân tích mối quan hệ thuộc tính giữa clientHeight , scrollTop và scrollHeight .

Lỗi access-control-allow-origin và cách khắc phục trong express, nodejs

Làm phẳng mảng dùng phương pháp đệ quy

Làm thế nào bạn có thể loại bỏ ký tự cuối cùng khỏi một chuỗi? Giải pháp đơn giản nhất là sử dụng slice()phương thức của chuỗi, truyền 2 tham số. Đầu tiên là 0, điểm bắt đầu. Thứ hai là số lượng các mục để loại bỏ. Vượt qua một số âm sẽ loại bỏ bắt đầu từ cuối. Đây là giải pháp:

deepFreeze

javascript,object,recursion,intermediate

Deep freezes an object. Sử dụng Use Object.keys() và Array.prototype.forEach()

hasKey

javascript,object,intermediate

Sử dụng Array.prototype.every() và Object.prototype.hasOwnProperty() tìm những giá trị tồn tại có trong một object, nếu ngươc lại thì return false.

groupBy

javascript,object,recursion,advanced

Group Array of JavaScript Objects by Key or Property Value

dig

javascript,object,recursion,intermediate

Dự trên key cho trước tương ứng với một object, hãy tìm value của key đó. Sử dụng Object.values(obj) và Array.prototype.reduce()

remove

javascript,array,intermediate

Làm biến đổi một mảng bằng cách loại bỏ các phần tử mà hàm đã cho trả về false.

deepClone

javascript,object,recursion,intermediate

Creates a deep clone of an object using Object.assign(), Object.keys() and Array.prototype.forEach()

objectToQueryString

javascript,utility,object,function,intermediate

Sử dụng method Array.prototype.reduce() từ Object.entries(queryParameters) để tạo một String query. Xác định những ký hiệu bắt đầu là ? và tiếp theo & để tạo thành một queryString.Cuối cùng thì return về một queryString nếu những tham sô trong object bị fales thì sẽ return về query rỗng.

deepMapKeys

javascript,object,recursion,advanced

Deep maps an object's keys.