JavaScript

Rolling loading

array,tipjs

Nguyên tắc là theo dõi các sự kiện cuộn trang và phân tích mối quan hệ thuộc tính giữa clientHeight , scrollTopscrollHeight .

window.addEventListener('scroll', function() {
  const clientHeight = document.documentElement.clientHeight;
  const scrollTop = document.documentElement.scrollTop;
  const scrollHeight = document.documentElement.scrollHeight;
  if (clientHeight + scrollTop >= scrollHeight) {
    // Xử lý ở đây
    // ...
  }
}, false);

Recommended snippets

Đăng ký nhận bản tin về "Học code 30 seconds"