JavaScript

remove

javascript,array,intermediate

Làm biến đổi một array bằng cách remove những elements trong array đó return về false. Sử dụng Array.prototype.filter () để tìm các phần tử trong array trả về true và Array.prototype.reduce () để xóa các phần tử bằng Array.

Để bài: Cho một array như sau:

const arr = [1, 2, 3, 4]

Viết một function remove(arr, func) xóa hết những items mà không chia hết cho 2. Trong đó func = n => n % 2 === 0


Đáp án:

const remove = (arr, func) =>
 Array.isArray(arr)
  ? arr.filter(func).reduce((acc, val) => {
    arr.splice(arr.indexOf(val), 1);
    return acc.concat(val);    }, [])
  : [];
EXAMPLES
remove([1, 2, 3, 4], n => n % 2 === 0); // [2, 4]

Recommended snippets

Đăng ký nhận bản tin về "Học code 30 seconds"