JavaScript

objectToQueryString

javascript,utility,object,function,intermediate

Trả về một string query được tạo từ các cặp key-values của một object đã cho.

Sử dụng method Array.prototype.reduce() từ Object.entries(queryParameters) để tạo một String query. Xác định những ký hiệu bắt đầu là ? và tiếp theo & để tạo thành một queryString.Cuối cùng thì return về một queryString nếu những tham sô trong object bị fales thì sẽ return về query rỗng.

Ở trường hợp này chúng ta sử dụng nhiều với ajax.

const objectToQueryString = queryParameters => {
 return queryParameters
  ? Object.entries(queryParameters).reduce((queryString, [key, val], index) => {
   const symbol = queryString.length === 0 ? '?' : '&';
   queryString += typeof val === 'string' ? `${symbol}${key}=${val}` : '';
   return queryString;
  }, '')
  : '';
};
EXAMPLES
objectToQueryString({ page: '1', size: '2kg', key: undefined }); // '?page=1&size=2kg'

Recommended snippets

Đăng ký nhận bản tin về "Học code 30 seconds"