JavaScript

Làm phẳng mảng dùng phương pháp đệ quy

flat_array,tipjs

Làm phẳng mảng dùng phương pháp đệ quy

let result = []
let flatten = function (arr) {
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    let item = arr[i]
    if (Array.isArray(arr[i])) {
      flatten(item)
    } else {
      result.push(item)
    }
  }
  return result
}
let arr = [1, 2, [3, 4], [5, [6, 7]]]
console.log(flatten(arr));// [1,2,3,4,5,6,7]

Recommended snippets

Đăng ký nhận bản tin về "Học code 30 seconds"