JavaScript

dig

javascript,object,recursion,intermediate

Dự trên key cho trước, hãy tìm giá trị của key đó với một object cho trước:

EXAMPLES
const data = {
  level1: {
    level2: {
      level3: 'some data'
    }
  }
};
dig(data, 'level3'); // 'some data'
dig(data, 'level4'); // undefined

Giải pháp:

const dig = (obj, target) =>
 target in obj
  ? obj[target]
  : Object.values(obj).reduce((acc, val) => {
   if (acc !== undefined) return acc;
   if (typeof val === 'object') return dig(val, target);
  }, undefined);
Source code: t.ly/EKYjp

Recommended snippets

Đăng ký nhận bản tin về "Học code 30 seconds"