Xin chào, Chúng tôi là Anonystick

Đây là một blogs giới thiệu những bài viết về Lập Trình, nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống trong lập trình Code. Hy vọng các bài biết về Javascript, Nodejs, Express js, ECMAScript, MongoDB, NoSQL... sẽ giúp các bạn hiểu sâu và nắm bắt công nghệ tốt hơn.
Nếu bạn cảm thấy việc chia sẻ kiến thức sẽ tốt hơn, vui lòng gia nhập Đội Ngũ Lập Trình Viên, chúng tôi sẽ luôn chờ bạn!
Hướng dẫn xử lý hình ảnh sử dụng node và Jimp
javascript

1 #Hướng dẫn xử lý hình ảnh sử dụng node và Jimp

Hướng dẫn xử lý hình ảnh sử dụng node và Jimp
24 code trong ES6 sử dụng thường xuyên trong javascript 2020
es6 | javascript |

2 #24 code trong ES6 sử dụng thường xuyên trong javascript 2020

Token là gì? Và tại sao lại có Refresh token
authenticate token | javascript | jwt and restful api |

3 #Token là gì? Và tại sao lại có Refresh token

 Hướng dẫn debug node + express js sử dụng console chrome
javascript | about unit test |

4 # Hướng dẫn debug node + express js sử dụng console chrome

Axios vs Fetch - 2020 nên sử dụng thằng nào với những tính năng mới trong javascript
javascript | es6 | api-request |

5 #Axios vs Fetch - 2020 nên sử dụng thằng nào với những tính năng mới trong javascript

Array javascript - 4 tính năng mới nhất bao gồm (limit, skip, distinct...)
javascript | es6 | array_javascript |

6 #Array javascript - 4 tính năng mới nhất bao gồm (limit, skip, distinct...)

Thử kết hợp async-await với promise javascript và cái kết bất ngờ
javascript | es6 | promise | async |

7 #Thử kết hợp async-await với promise javascript và cái kết bất ngờ

Trời sinh ra var sao còn sinh ra let và const javascript
es6 | javascript |

8 #Trời sinh ra var sao còn sinh ra let và const javascript

Lộ trình học javascript từ zero to hero
javascript | tips and tricks javascript |

9 #Lộ trình học javascript từ zero to hero

Filter và Find trong javascript - Khi nào nên sử dụng?
javascript | es6 | feature_javascript |

10 #Filter và Find trong javascript - Khi nào nên sử dụng?

Array-Like Objects và Generic Methods javascript - Bạn chưa hề biết?
javascript | es6 | object_javascript | array_javascript |

11 #Array-Like Objects và Generic Methods javascript - Bạn chưa hề biết?

Giới hạn số dòng text với css, multi-line
css | text-overflow-ellipsis |

12 #Giới hạn số dòng text với css, multi-line

Destructuring Javascript là gì? Buông gì buông chứ đừng bỏ qua phần này của ES6.
javascript | es6 | destructuring |

13 #Destructuring Javascript là gì? Buông gì buông chứ đừng bỏ qua phần này của ES6.

Pluck javascript array
javascript | tips and tricks javascript |

14 #Pluck javascript array

Fetch javascript
javascript | request_api |

15 #Fetch javascript

Tư duy lập trình qua một ví dụ đơn giản? Và Bạn đang ở đâu?
javascript | tips and tricks javascript |

16 #Tư duy lập trình qua một ví dụ đơn giản? Và Bạn đang ở đâu?

Find mongoose - sử dụng async await thay thế cho callback
mongodb | mongoose | expressjs |

17 #Find mongoose - sử dụng async await thay thế cho callback

install ffmpeg ubuntu version mới nhất
ffmpeg | install_ffmpeg |

18 #install ffmpeg ubuntu version mới nhất

Promise javascript: Serial and parallel
javascript | promises | async-await | callbacks |

19 #Promise javascript: Serial and parallel

Top-level await
javascript | es8 | feature_javascript |

20 #Top-level await

Tổng hợp tính năng javascript mới nhất kể từ ES6 đến ES11
javascript | es6 | feature_javascript |

21 #Tổng hợp tính năng javascript mới nhất kể từ ES6 đến ES11

Đệ quy và lặp lại - Bàn về thuật tuán
javascript | recursive-iterative |

22 #Đệ quy và lặp lại - Bàn về thuật tuán

String to Array JavaScript
javascript | tips and tricks javascript |

23 #String to Array JavaScript

Javascript performance - remove Duplicates from an Array
javascript | es6 | remove duplicates |

24 #Javascript performance - remove Duplicates from an Array

Hot hot hot New feature javascript - Cập nhật tính năng mới của javascript
javascript | tips and tricks javascript | feature_javascript |

25 #Hot hot hot New feature javascript - Cập nhật tính năng mới của javascript

Học lập trình web - 10 skills giúp bạn từ zero tới hero
javascript | es6 |

26 #Học lập trình web - 10 skills giúp bạn từ zero tới hero

Javascript object array - when to Use Array and use object in javascript
javascript | es6 | object_javascript | array_javascript |

27 #Javascript object array - when to Use Array and use object in javascript

Deep copy Object, Array, Function Javascript
javascript | es6 | object_assgin | spread_operator | deep_copy_javascript |

28 #Deep copy Object, Array, Function Javascript

Phỏng vấn: Sự khác nhau giữa Shallow copying và Deep copying trong object javascript.
javascript | es6 | object_assgin | spread_operator | deep_copy_javascript |

29 #Phỏng vấn: Sự khác nhau giữa Shallow copying và Deep copying trong object javascript.

3 middleware hữu ích khi sử  dụng express rest api
javascript | expressjs | middleware-expressjs |

30 #3 middleware hữu ích khi sử dụng express rest api